Forskrift om ferdselsregler for Søndre Jeløy landskapsvernområde, Moss kommune, Østfold.

DatoFOR-1994-05-25-462
PublisertAvd II 1994 Nr. 4
Ikrafttredelse05.07.1994
Sist endretFOR-2004-05-10-1933
Endrer
Gjelder forMoss kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15, LOV-1987-06-05-26-§25
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernområde, Moss

Fastsatt av Moss bystyre 5. mai 1994 med hjemmel i lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 15 og lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. § 25. Stadfestet av Fylkesmannen i Østfold 25. mai 1994. Endret ved forskrift 10 mai 2009 nr. 1933. Forskriften kunngjort i sin helhet.

§ 1.I Søndre Jeløy landskapsvernområde og Rødsåsen naturreservat er følgende ikke tillatt:
a)Ferdsel gjennom private gårdstun.
b)Motorisert ferdsel på stier, veger i innmark og skogsveger.
c)Parkering langs de private gårdsvegene.
d)Parkering av campingbiler/campingvogner over natten.
e)All telting.
f)Ridning eller annen bruk av hest.
g)Løs hund (hund skal føres i bånd hele året).
§ 2.Sykling er tillatt på turveger som er merket «gang-/sykkelveg». På turveger merket «gangveg» og på stitråkk er sykling forbudt. All sykling skal skje på de gåendes premisser.
§ 3.Bålbrenning er forbudt hele året. Unntatt fra forbudet er bålbrenning på merkede bålplasser, samt ved sjøkanten på sand- og rullesteinstrand i forsvarlig avstand fra brennbar vegetasjon. Det er forbudt å sanke ved fra stående trær.
§ 4.I strandsonen og den innenforliggende verneskogen er all vegetasjon fredet.

Forvaltningsmyndigheten for landskapsvernområdet kan forby plukking av plantearter som er sårbare i området.

§ 5.Bestemmelsene i § 1, § 2, 1. og 2. punktum, og § 3 gjelder kun allmennheten, og ikke grunneiers virksomhet og den tillatelse på egen grunn så lenge det ikke strider mot andre bestemmelser.
§ 6.Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra disse bestemmelsene i samråd med berørte grunneiere og forvaltningsmyndigheten for landskapsvernområdet.
§ 7.Overtredelse av disse bestemmelsene kan straffes etter lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 39. Reglene trer i kraft straks kunngjøring er foretatt i Norsk Lovtidend.