Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer, Vadsø kommune, Finnmark.

DatoFOR-1994-06-01-1308
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse01.06.1994
Sist endretFOR-2008-07-29-919
Endrer
Gjelder forVadsø kommune, Finnmark.
HjemmelFOR-1989-07-28-749, LOV-1977-06-10-82-§4a
Kunngjort23.02.2004
KorttittelBruk av motorkjøretøy, Vadsø

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. mai 2001 med hjemmel i forskrift av 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a. Endret ved forskrifter 11 juli 1995, 19 juni 1997, 15 mai 2001 nr. 1704 (forskriften kunngjort i sin helhet), 15 juni 2005 nr. 644, 29 juli 2008 nr. 919. 

§ 1.Bruk av motorkjøretøy på barmark kan skje langs følgende traktorveger i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking: 

Løype 1: Fra vegende ved Vasselva, langs traktorvegen forbi politihytta, og fram til utløpet av Øvre Flintelva. 

Løype 2: Fra Laksebybukt opp Storbakken, videre sør for Lille Andersbyvann over elva mellom Store og Lille Andersbyvann og fram til sørøstenden av Store Andersbyvann. 

Løype 3: Fra Kariel via Čuddevárre og lille Guovloaivi til Maritmyra. 

Løype 4: Fra Pumpehuset ved Sjåbuselva langs traktorvegen på vestsida av elva ca 1 km, deretter over elva og over Gammerabben, Storelva og Sabelhaugen fram til Lille Vasavann. 

Løype 5: Fra vegende over Golnes rett nord for Monstadvatnet, UTM 35 nord 7778700, øst 613200, og videre nordvestover fram til østenden av Langsmedvannet. 

Løype 6: Fra vegende mellom to vann, et større i vest og et mindre i øst, UTM 36 nord 7778750, øst 386550, 1 km etter vegdele på den gamle flystripa over Golnes, og fram til kanten av myra ved Keita, UTM 36 nord 7780600, øst 388000, 100 m før Lars Johnsens hytte (gnr. 13 bnr. 1 fnr. 1). 

Løype 7: Fra vegende ved reingjerdet nord for Krampenes, rett øst for lite vann, UTM 36 nord 7782500, øst 393500, og videre øst for Holmvatnet og over høydene 143, 145 og 136 fram til Falkgårdselva. 

Løype 8: Fra vegende ved Bærelv bru vest for Skallelv og til kjøresporkryss 130 m ut på sanden, UTM 36 øst 396610 nord 7789750. 

Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraséen går og hvor den slutter.

0Endret ved forskrifter 15 juni 2005 nr. 644, 29 juli 2008 nr. 919.
§ 2.Løypene er stengt for kjøring i tiden f.o.m. 5. mai fram til 1. juli. Unntatt er kjøring som er tillatt med hjemmel i motorferdsellovens § 4 første ledd, og vedtak (dispensasjon) med hjemmel i motorferdselloven eller nasjonal forskrift til motorferdselloven.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.