Forskrift om midlertidig vern av Ovrejohken-Jallah biotopvernområde, Røyrvik kommune, Nord- Trøndelag.

DatoFOR-1994-07-04-764
PublisertAvd II 1994 Nr. 6
Ikrafttredelse04.07.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøyrvik kommune, Nord- Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om vern av biotop, Røyrvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 4. juli 1994.

I

I medhold av lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38 § 7 annet ledd har Direktoratet for naturforvaltning 4. juli 1994, i henhold til Miljøverndepartementets delegering av 1. juli 1994, truffet vedtak om midlertidig vern av et område i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag. Området har fått betegnelsen Ovrejohken-Jallah biotopvernområde.

II

Det vernede området berører gnr. 75, bnr. 1 i Namsvatn statsallmenning.

Biotopvernområdet dekker et totalareal på 8400 daa. Grensene for biotopvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:15.000, datert Direktoratet for naturforvaltning, 29. juni 1994. Kartet og verneforskriften oppbevares i Røyrvik kommune, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med vernet er å hindre forstyrrelse i et område som er særdeles verdifullt som myteområde for sædgås.

IV

For biotopvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.I perioden 1. juli - 31. juli er all ferdsel i området forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- eller forvaltningsøyemed.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i spesielle tilfeller når det ikke strider mot formålet med vernet.

VII

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

VIII

Denne forskrift trer i kraft straks.