Forskrift om motorferdsel i utmark, Fosnes kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1994-12-01-1234
PublisertAvd II 1994 Nr. 10
Ikrafttredelse02.12.1994
Sist endret
EndrerFOR-1981-03-27-4833
Gjelder forFosnes kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel, Fosnes

Fastsatt av Fosnes kommunestyre 1. desember 1994 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §§ 4 og 5.

§ 1.Landing og start med luftfartøy

Landing og start med luftfartøy kan skje overalt i Fosnes i forbindelse med følgende formål:

a)offentlig oppsyns- og tilsynsvirksomhet
b)nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi
c)nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg.
§ 2.Bruk av motorfartøyer

Motorfartøyer kan nyttes i alle innsjøer i Fosnes til følgende formål:

a)transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort
b)offentlig oppsyns- og tilsynsvirksomhet
c)nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi
d)nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg
e)kjøring for varig bevegelseshemmede
f)nødvendig transport for drift av turistanlegg utenfor brøytet veg
g)transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse
h)nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser.

Forøvrig kan motorfartøyer nyttes i:

a)Urdsvatnet, Storvatnet og Skjærivatnet (tilsammen ca. 2.2 km² ) og de delene av Mjøsundvatnet som ligger i Fosnes kommune med maksimal motorstørrelse 5hk
b)Salsvatnet og Skrøyvstadvatnet med maksimal motorstørrelse 10 hk.

Fastboende i Salen unntas fra denne begrensningen.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 2. desember 1994. Samtidig oppheves forskrift av 27. mars 1981 nr. 4833 om motorferdsel i utmark og på vassdrag i Fosnes kommune.