Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag i spesielt sårbare områder, Bardu kommune, Troms.

DatoFOR-1995-02-02-147
PublisertII 1995 61
Ikrafttredelse02.02.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forBardu kommune, Troms.
HjemmelLOV-1977-06-10-82, FOR-1988-05-15-356-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorkjøretøy i utmark, Bardu

Fastsatt av fylkesmannen i Troms 2. februar 1995 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag, jfr. forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 § 2 tredje ledd.

§ 1.Innenfor sårbare områder for motorferdsel kan motorkjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, snøscooter, weasel o.l.) bare benyttes i utmark og på islagte vassdrag når det skjer i samsvar med disse bestemmelsene.

Avgrensinga av sårbare områder fremgår av topografisk kart i målestokk 1:250.000.

I områder som ikke er definert som sårbare, gjelder nasjonal forskrift av 15. mai 1988 nr. 356.

§ 2.All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulemper for naturmiljøet og mennesker.
§ 3.Motorkjøretøy kan på bar mark utenfor veg benyttes til formål nevnt i § 4 første ledd i motorferdselloven:
a)politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,
b)offentlig post- og teletjenester,
c)nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne sammenheng,
d)forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,
e)anlegg og drift av offentlige veger og anlegg,
f)rutetransport som drives med løyve i henhold til samferdselloven.
§ 4.Motorkjøretøy kan på vinterføre benyttes til:
a)formål som nevnt i motorferdsellovens § 4 første ledd,
b)formål som nevnt i § 2 første ledd bokstavene e og d i nasjonal forskrift:
-offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste,
-nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi,
c)formål som nevnt i § 3 første ledd bokstavene e, g og h i nasjonal forskrift:
-transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse,
-nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon,
-nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel.
§ 5.Etter skriftlig søknad kan kommunestyret, eller et annet folkevalgt organ eller tjenestemann som kommunestyret bestemmer, gi tillatelse til bruk av snøscooter for følgende formål (jfr. § 5 første ledd bokstavene a, c og e og § 5 andre ledd i nasjonal forskrift):
a)fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg
-transport mellom bilveg og hytte,
-tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag,
-transport for massemedia på reportasjeoppdrag,
b)eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a,
c)transport av ved utover det som følger av nasjonal forskrift § 3 første ledd bokstav h.
§ 6.§ 6 og § 7 i nasjonal forskrift gjelder ellers innenfor de sårbare områdene.
§ 7.Denne forskrift trer i kraft straks.