Forskrift om vern av Oppkuven-Smeddalen natureservat, Ringerike kommune, Buskerud.

DatoFOR-1995-06-23-653
PublisertAvd II 1995 237
Ikrafttredelse23.06.1995
Sist endretFOR-2002-05-28-876
Endrer
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturrerservat, Ringerike

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 23. juni 1995 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jfr. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 28 mai 2002 nr. 876.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8 jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et skogområde i Ringerike kommune i Buskerud fylke freda som naturreservat ved kgl.res. av 23. juni 1995 under betegnelsen Oppkuven-Smeddalen naturreservat. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572, jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning den 28. mai 2002.

0Endret ved forskrift 28 mai 2002 nr. 876.

II

Det freda området berører gnr./bnr. 18/13 i Ringerike kommune.

Reservatet dekker et totalareal på 4106 dekar. Grensene for området går fram av kart i målestokk 1:10.000 datert Direktoratet for naturforvaltning mai 2002. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og fredningsbeskrivelsene oppbevares i Ringerike kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 28 mai 2002 nr. 876.

III

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området er en lite påvirket subalpin barskog i Sørøst-Norge, med en interessant vegetasjon samt at området utgjør et egenartet skoglandskap i Oslomarka.

0Endret ved forskrift 28 mai 2002 nr. 876.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er freda mot skade og ødeleggelse med de unntak som følger av pkt. V - VII. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er freda mot skade og ødeleggelse med de unntak som følger av pkt. V - VII. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l, kloakkledninger, jordkabler, luftledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Forsøpling er forbudt.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
5.Motorisert ferdsel til vanns er forbudt. Motorisert ferdsel til lands utenom eksisterende skogsbilveier er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og riding utenom eksisterende veier er forbudt.
7.Etablering av nye båtplasser er forbudt.
0Endret ved forskrift 28 mai 2002 nr. 876.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Tradisjonell beiting. Forvaltningsmyndigheten kan utarbeide en egen forskrift for å regulere beitetrykket dersom dette er nødvendig av hensyn til verneformålet.
4.Jakt og fiske.
5.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
6.Sanking av små tørrkvist til oppgjøring av bål.
0Endret ved forskrift 28 mai 2002 nr. 876.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
2.Preparering av eksisterende skiløyper.
3.Hogst av etablerte plantefelt.
4.Vedhogst til eksisterende hytte.
5.Kalking av fiskevann.
6.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V pkt. 4 og 5 og kap. VI.
7.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i kap. IV, pkt. 4.
0Endret ved forskrift 28 mai 2002 nr. 876.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det bør utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet1 etter denne forskriften.

1Inntil videre er forvaltningen av fredningsforskriften lagt til Fylkesmannen i Buskerud.
0Endret ved forskrift 28 mai 2002 nr. 876.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.