Forskrift for ferdsel med motorfartøy på vassdrag, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1995-06-29-657
PublisertAvd II 1995 245
Ikrafttredelse11.09.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnåsa kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift for ferdsel på vassdrag, Snåsa

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Snåsa kommunestyre 29. juni 1995 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 første ledd bokstav b.

1.0.0. Ferdsel med motorfartøy på Snåsavatnet

Bestemmelser gitt i henhold til motorferdselslovens § 4 tredje ledd.

Bestemmelsene er felles for Steinkjer og Snåsa kommuner og gjelder for Snåsavatnet og de nedre delene av tilløpselvene Jørstadelva (fra utløpet og opp til Klevfossen) og Grana (fra utløpet og opp til Grana bru).

Formål

Formålet med forskriften er først og fremst å ta vare på naturmiljøet i og rundt Snåsavatnet.

Ferdsel med motorfartøy på Snåsavatnet skal styres mot en bruk som er forenlig med ønsket om å bevare Snåsavassdraget som et reint og attraktivt vassdrag. Viktig her er hensynet til at vassdraget nedenfor Snåsavatnet er en viktig drikkevannskilde.

1.1.1. Hastighetsbegrensning

Høyeste tillatte hastighet for motordrevne fartøyer i Snåsavatnet er 20 knop. Innenfor en avstand av 100 meter fra land, øyer og holmer er høyeste tillatte hastighet 5 knop.

Inn- og uttauing av vannskikjørere er unntatt fra hastighetsbegrensningen i 100-meter-sonen.

1.2.0. Aktsomhetskrav

Fører av fartøy skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter farvannet og etter fartøyets størrelse, konstruksjon og manøvreringsevne, slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade på personer, andre fartøy, strandlinje, tekniske installasjoner ved land eller omgivelsene forøvrig.

Uten tillatelse fra foresatte og under tilsyn av tilsynsfører kan ingen under 16 år føre båt med motor som kan oppnå større fart enn 10 knop (18.5 km/t), har motorer med større ytelse enn 10 HK eller har større lengde enn 8 meter. Tilsynsfører må hele tiden ha mulighet til å kontrollere og instruere vedkommende.

1.3.0. Forbud mot motorisert ferdsel

Ved offentlige badeplasser og friområder merket med merkebøyer, er ferdsel med motordrevne fartøy innenfor disse bøyene forbudt.

1.4.0. Spesielle bestemmelser for Klingsundet naturreservat

I henhold til fredningsbestemmelsene for Klingsundet naturreservat er motorisert ferdsel i naturreservatet forbudt. Unntatt fra forbudet er bruk av motorbåt i forbindelse med utøvelse av lovlig fiske og ved gjennomfart innen midtsonen. Høyeste tillatte hastighet er 5 knop.

2.0.0. Ferdsel med motorfartøy på vassdrag i Snåsa kommune, med unntak av Snåsavatnet

2.1.0. Transport av felt storvilt

I medhold av motorferdselslovens § 5 bokstav b tillates båt drevet med motor brukt til transport av felt elg.

2.2.0. Spesielle bestemmelser for oppsitterne på fjellgårdene

I medhold av motorferdselslovens § 5 bokstav b gis oppsitterne på fjellgårdene Gjevsjø, Holden, Gaundal og Gressåmoen tillatelse til å nytte båter drevet med motor i forbindelse med jakt, fangst, fiske og turisme på sine eiendommer når det utøves i næringsøyemed.

2.3.0. Begrensing i motorstørrelse

I medhold av motorferdselslovens § 4 tredje ledd gis følgende bestemmelse: Båt drevet med inntil 10 HK motor kan nyttes på disse vatn: Bangsjøene, Gjevsjøen, Holden, Grønningen, Store Øydingen, Skjækervatnet, Andorsjøen, Langvatnet i Gaundal og Gjevsjø statsalmenning. Begrensningen gjelder ikke for oppsitterne på Gjevsjøgårdene for trafikk på Gjevsjøen.