Forskrift for landing og start med luftfartøy, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1995-06-29-658
PublisertAvd II 1995 247
Ikrafttredelse11.09.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnåsa kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift for landing mm med luftfartøy, Snåsa

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Snåsa kommunestyre 29. juni 1995 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 første ledd bokstav a.

I

1.0.0. Landingsplasser

I følgende områder i Snåsavatnet er det tillatt med landing og start med luftfartøy: Vegset, Viosen, Grønøra, området ut for Haugåsen og området mellom Håbosbukta og Valøya.

Landing og start med luftfartøy kan skje ved transport av varig bevegelseshemmede med tillatelse etter Samferdselsdepartementets forskrifter av 15. mars 1994 nr. 222 om parkering for forflytningshemmede og brev av 9. november 1983 om parkering for bevegelseshemmede. Før transporten skal grunneiers tillatelse innhentes.

2.0.0. Tidsbegrensninger

Start og landing med luftfartøy er ikke tillatt mellom kl. 23.00 og 06.00

II

1.0.0. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften straffes i henhold til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 § 12 og straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10 kap. 42 - forseelser i sjøfartsforhold - dersom annen straff ikke kommer i anvendelse i annen lovbestemmelse.