Forskrift for bruk av motorkjøretøy på vinterføre, Verran kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1995-08-31-808
PublisertAvd II 1995 293
IkrafttredelseKommunestyret bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerran kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1988-05-15-356-§3
Kunngjort
KorttittelForskr. motorkjøretøy på vinterføre, Verran

Fastsatt av Verran kommunestyre 31. august 1995 med hjemmel i forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 andre ledd.

§ 1.Områder

Det er ikke tillatt å benytte motorkjøretøy innenfor grensene til naturreservatet i Simadalen.

§ 2.Traséer

I prinsippet bør kjøring foregå etter korteste trasé mellom brøytet bilvei og hytte eller annet bestemmelsessted.

Der hvor det er mulig skal kjøretraséen følge ubrøytet bilvei, skogsbilvei, traktorvei eller annen mye brukt ferdselsvei.

§ 3.Sesonglengde

I Verran regnes en sesong for å være fra og med snøfall på høsten til 10. mai året etter.

§ 4.Tidspunkt for kjøring av materialer, utstyr, arbeidsfolk o.l.

Kjøring etter § 3 bokstav e i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, bør ikke skje i tidsrommet mellom klokken 1400 fredag og klokken 0700 mandag.

Denne bestemmelsen gjelder også for ervervskjører som påtar seg oppdrag etter § 3 bokstav e i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

§ 5.Utstyr

Bestemmelsen gir adgang til å benytte slede. Snøreskjøring med ski er tillatt såfremt det ikke medfører ekstra kjøring.

§ 6.Ikrafttredelse av bestemmelsen

Denne bestemmelsen er retningsgivende fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

Samtidig som denne forskriften trer i kraft, oppheves alle tidligere kommunale forskrifter for bruk av motorkjøretøy på vinterføre i Verran.