Forskrift om bruk av luftfartøy, Verran kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1995-08-31-809
PublisertAvd II 1995 294
IkrafttredelseKommunestyret bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerran kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av luftfartøy, Verran

Fastsatt av Verran kommunestyre 31. august 1995 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5.

§ 1.Forbud mot landing og start av luftfartøy i utmark og vassdrag etter § 5 første ledd bokstav a

I Verran kommune er det ikke tillatt med landing og start av luftfartøy i utmark og vassdrag.

I forarbeidene til loven heter det at landing og start også omfatter de tilfeller der et helikopter står like over bakken i den hensikt å lasse eller losse.

§ 2.I henhold til lovens § 6 kan enkelttillatelse gis etter søknad

Tillatelse etter § 6 kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidrom hvis det foreligger særlige grunner. Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra den tid kommunestyret bestemmer.

Samtidig som denne forskriften trer i kraft, oppheves alle tidligere kommunale forskrifter for bruk av luftfartøy i Verran.