Forskrift for bruk av motorfartøy, Verran kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1995-08-31-810
PublisertAvd II 1995 294
IkrafttredelseKommunestyret bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerran kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift for bruk av motorfartøy, Verran

Fastsatt av Verran kommunestyre 31. august 1995 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5.

§ 1.Innskrenket bruk av motor på sjøer større enn 2 km² etter lovens § 4, 3. ledd

I Verran kommune kan båt drevet med motor med maksimum ytelse 15 HK benyttes i:

a)Holden

og med maksimum ytelse 10 HK benyttes i:

b)Ormsetvatnet
c)Selavatnet

Vannskisport er ikke tillatt.

§ 2.Generell tillatelse etter § 5 første ledd bokstav b. Bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 km²

Det er tillatt å benytte båt, drevet med 5 HK motor, til nyttekjøring i:

a)Langvatnet i Sandsæter statsallmenning
b)Follavatnet
c)Stor-Ferga
d)Langvatnet i Fergeli
e)Simadalsvatnet.

Med nyttekjøring forstås frakt av materiell og utstyr i forbindelse med hyttebygging, persontransport til og fra hytte og transport av jaktutbytte samt transport i forbindelse med husdyrnæring.

§ 3.Bruk av motorfartøy på vann som ikke er nevnt i denne forskrift er ikke tillatt.
§ 4.I henhold til lovens § 6 kan enkelttillatelse gis etter søknad

Tillatelse etter § 6 kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidrom hvis det foreligger særlige grunner.

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra den tid kommunestyret bestemmer.

Samtidig som denne forskriften trer i kraft, oppheves alle tidligere kommunale forskrifter for bruk av motorfartøy i Verran.