Forskrift om fredning av Gravrok naturreservat, Balsfjord kommune, Troms.

DatoFOR-1995-12-08-1000
PublisertII 1995 377
Ikrafttredelse08.12.1995
Sist endretFOR-1996-04-18-432
Endrer
Gjelder forBalsfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Balsfjord

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 1995 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 18 april 1996 nr. 432.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et naturområde i Balsfjord kommune i Troms fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 8. desember 1995 under betegnelsen «Gravrok naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 43/1, 43/107,203, 43/187.

Reservatet dekker et areal på ca. 552 daa, hvorav ca. 526 daa landareal og ca. 26 daa ferskvann.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet desember 1995. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Balsfjord kommune, hos fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et område med rike bakkemyrer som er typisk for lier med kildehorisonter i Troms.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jfr. likevel punktene V og VI):

1.All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyrelivet, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistinga er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, inkludert bruk av motorisert framkomstmiddel.
2.Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og nødvendig motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Drift av skogen. Treslagskifte og tiltak som nevnt i pkt. IV 3 er forbudt.
5.Nødvendig motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
6.Beiting som på fredningstidspunktet.
7.Vedlikehold av eksisterende kraftlinjer. Ved utfall er nødvendig motorisert ferdsel tillatt etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
8.Jakt og fiske.
0Endret ved forskrift 18 april 1996 nr. 432.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekt.
2.Nødvendig kjøring med lett beltevogn på frossen, snødekt mark langs kartfestet trasé i forbindelse med Forsvarets øvinger.
3.Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med ordinært vedlikehold av eksisterende kraftlinjer unntatt ved utfall, jf pkt. V, 7.

VII

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Troms.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.