Forskrift om fredning av Sørkjosleira naturreservat, Balsfjord kommune, Troms.

DatoFOR-1995-12-08-1003
PublisertII 1995 384
Ikrafttredelse08.12.1995
Sist endretFOR-2016-05-03-451
Endrer
Gjelder forBalsfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Balsfjord

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 1995 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 18 april 1996 nr. 435, 3 mai 2016 nr. 451.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et naturområde i Balsfjord kommune i Troms fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 8. desember 1995 under betegnelsen «Sørkjosleira naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 34/1, 34/8, 34/9, 34/10, 34/18, 36/1, 36/11, 36/12, 36/31, 37/2, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/9, 47/6, 47/7.

Reservatet dekker et areal på ca. 3 726 daa, hvorav ca. 258 daa landareal, ca. 34 daa ferskvann og ca. 3 434 daa sjøareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart datert Miljødirektoratet april 2016. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Balsfjord kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 3 mai 2016 nr. 451.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort fjæreområde med tilgrensende strandarealer som er en internasjonal viktig trekklokalitet for våtmarksfugler, og hvor et middels stort, svakt sørlig strandengkompleks inngår.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jfr. likevel punktene V-VII):

1.All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyrelivet, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Bruk av skytevåpen og slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg til lands og til vanns, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistinga er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.
5.Telting er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, inkludert bruk av motorisert framkomstmiddel.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fangst på elg, rype, hare, rødrev og mink i samsvar med viltlovens bestemmelser.
4.Beiting som på fredningstidspunktet.
5.Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og nødvendig motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
6.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
7.Vedlikehold av eksisterende byggverk.
8.Vedlikehold av eksisterende kraftlinje og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
9.Vedlikehold av eksisterende telekabel og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
10.Fiske.
0Endret ved forskrift 18 april 1996 nr. 435.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Hogst av ved til eget bruk og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Uttak av sand til eget bruk på sjøbunn.
4.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Troms.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.