Forskrift om vern av Laugen landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, Harstad kommune, Troms.

DatoFOR-1995-12-08-1006
PublisertII 1995 390
Ikrafttredelse08.12.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forHarstad kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§7, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernsområde, Harstad

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 1995 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 14, annet ledd, jfr. § 6 og § 7 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, § 14, 2. ledd, jfr. §§ 6 og 7 og §§ 21, 22 og 23 er et våtmarksområde i Harstad kommune i Troms fylke vernet som landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning ved kgl.res. av 8. desember 1995 under betegnelsen «Laugen landskapsvernområde».

II

Verneområdet berører følgende gnr./bnr.: 63/1, 64/1.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 158 daa, hvorav ca. 65 daa landareal, ca. 33 daa ferskvann og ca. 60 daa sjøareal.

Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:5.000 datert Miljøverndepartementet desember 1995. Kartet og vernebestemmelsene oppbevares i Harstad kommune, hos fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et gammelt kulturlandskap, med bl.a. en liten, produktiv innsjø som fungerer som hekkeområde for flere vannfuglarter, og som er intensivt brukt som friluftsområde.

IV

For landskapsvernområdet med tilhørende dyrelivsfredning gjelder følgende bestemmelser (jfr. likevel punktene V-VII):

1.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Slipp av hund er forbudt i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august.

2.Alle inngrep som vesentlig kan endre eller innvirke på landskapets art eller karakter er forbudt, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg til lands og til vanns, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier og stier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistinga er ikke uttømmende.
3.Motorisert ferdsel til lands og i ferskvann og lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.
4.Telting er forbudt.
5.Bålbrenning er forbudt.
6.Ridning er forbudt.
7.Organisert idrettsutøvelse er forbudt.
8.I et 42,5 daa stort kartfestet område på sørsida av Laugen er all ferdsel forbudt i perioden f.o.m. 1. mai t.o.m. 31. juli.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, inkludert bruk av motorisert framkomstmiddel.
2.Sanking av bær og matsopp i de områder og til de tider hvor det ikke er ferdselsforbud.
3.Beiting som på fredningstidspunktet.
4.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
5.Vedlikehold av eksisterende gjerder.
6.Vedlikehold av eksisterende kulturminner og bygninger.
7.Vanlig bruk og vedlikehold av eksisterende brygge.
8.Vedlikehold av eksisterende kjerreveg og stier.
9.Organisert St. Hansfeiring med bål på holmen.
10.Bruk av motorkjøretøy langs eksisterende kjørbare rute for omvisning av eldre og funksjonshemmede.
11.Fortsatt bruk av friluftsscenen ved Laugen i forbindelse med festspillene og lignende arrangementer.
12.Vedlikehold av eksisterende kraftlinje og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Forlengelse av eksisterende stier og opparbeiding av nye stier.
2.Etablering av nye grøfteavløp i tilknytning til stier og for drenering av tilgrensende arealer.
3.Oppføring av nødvendige gjerder i forbindelse med jordbruk.
4.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av vernebestemmelsene tillegges fylkesmannen i Troms.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.