Forskrift om fredning av Eggøya fuglefredningsområde, Lenvik kommune, Troms.

DatoFOR-1995-12-08-1009
PublisertII 1995 397
Ikrafttredelse08.12.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forLenvik kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fuglefredningsområde, Lenvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 1995 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 9, § 14, annet ledd, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 9, § 14, 2. ledd, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23 er et område i Lenvik kommune, i Troms fylke fredet som fuglefredningsområde ved kgl.res. av 8. desember 1995 under betegnelsen «Eggøya fuglefredningsområde».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 83/1, 83/2, 83/3.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca. 748 daa, hvorav ca. 448 daa landareal og ca. 300 daa sjøareal.

Grensene for det fredete området framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet desember 1995. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Lenvik kommune, hos fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for området skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare ei middels stor øy med tilgrensende gruntvannsområder som er viktig som hekke- og trekkområde for våtmarksfugler og hvor kulturlandskapet er særpreget.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser (jfr. likevel punktene V-VII):

1.Vegetasjonen som er av betydning som næring eller livsmiljø for fugler, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.
2.Fugler og pattedyr, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Bruk av skytevåpen og slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg til lands og til vanns, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistinga er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.
5.Telting er forbudt.
6.I hele fuglefredningsområdet er all ferdsel forbudt i perioden f.o.m. 1. mars t.o.m. 31. juli.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, inkludert bruk av motorisert framkomstmiddel.
2.Ferdsel til fots over hele Eggøya året rundt for grunneiere, deres familier, personer som er i følge med disse og rettighetshavere.
3.Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og nødvendig motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
4.Vedlikehold av eksisterende kraftlinje og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
5.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
6.Sanking av bær og matsopp.
7.Jakt og fangst på elg, rype, hare, rødrev og mink i samsvar med viltlovens bestemmelser.
8.Beiting som på fredningstidspunktet.
9.Vedlikehold av eksisterende byggverk.
10.Militær lavtflyging.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Hogst av ved til eget bruk og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Uttak av sand til eget bruk på sjøbunn.
4.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
5.Restaurering og vedlikehold av verdifulle kulturminner.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Troms.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.