Forskrift om fredning av Målselvutløpet naturreservat, Målselv og Lenvik kommuner, Troms.

DatoFOR-1995-12-08-1016
PublisertII 1995 411
Ikrafttredelse08.12.1995
Sist endretFOR-2002-06-17-664.
Endrer
Gjelder forMålselv og Lenvik kommuner, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Målselv og Lenvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 1995 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 18 april 1996 nr. 445, 17 juni 2002 nr. 664.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er et våtmarksområde i Målselv og Lenvik kommuner i Troms fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 8. desember 1995 under betegnelsen «Målselvutløpet naturreservat». Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572, jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning den 17. juni 2002.

0Endret ved forskrift 17 juni 2002 nr. 664.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 1/17, 1/18, 1/20, 1/25, 1/28, 1/36, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/10, 2/11, 2/14, 2/16, 2/24, 3/1, 3/2, 3/3, 3/6, 3/10, 3/13, 3/14, 3/19, 3/20, 3/21, 3/28, 3/31, 4/1, 4/2, 4/3,26, 4/4, 4/11, 4/12, 4/15, 4/16, 4/17, 4/19, 4/20, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/28, 5/5, 5/6, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/13, 5/23, 5/28, 5/31, 67/4,20, 67/6, 67/13, 67/45, 67/68, 74/1, 74/2,10, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 74/12, 74/14, 74/15, 75/1, 75/2,10,17,19, 75/3, 75/5,7,12, 75/8, 75/9, 75/11,18, 75/14, 75/16, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 75/7, alle i Målselv kommune og 1/1 i Lenvik kommune.

Reservatet dekker et areal på ca 12.875 daa, hvorav ca 1.750 daa landareal og ca 11.125 daa brakkvann.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:20.000, datert Miljøverndepartementet desember 1995. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Lenvik kommune, i Målselv kommune, hos fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 17 juni 2002 nr. 664.

III

Formålet med fredningen er å bevare:

-Et elveutløp med holmer og sandbanker under stadig forandring.
-Strandenger og flommarkskog som er tilpasset dette naturmiljøet.
-Det rike fuglelivet med særlig vekt på den store konsentrasjonen av fiskeender i trekktidene.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jfr. likevel punktene V-VII):

1.All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyrelivet, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Bruk av skytevåpen og slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg til lands og til vanns, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistinga er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, inkludert bruk av motorisert framkomstmiddel.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fangst på elg, rype, hare, rødrev og mink i samsvar med viltlovens bestemmelser.
4.Beiting som på fredningstidspunktet.
5.Hogst av ved til eget bruk og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse i samsvar med forvaltningsplan.
6.Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og nødvendig motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
7.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
8.Vedlikehold av eksisterende gjerder og byggverk.
9.Tynningshogst og sluttavvirkning i granplantefelt og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
11.Vedlikehold av eksisterende telekabel og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
12.Opplag av båt på eksisterende opplagsplasser for grunneiere i området.
13.Fiske.
0Endret ved forskrift 18 april 1996 nr. 445.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
2.Uttak av sand til eget bruk på sjøbunn.
3.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
4.Erosjonssikring langs hovedelva av et areal ved Storholmen (fra utløpet av Bjelma og ca. 1,5 km oppstrøms og en mindre strekning ved Sandmo i overenstemmelse med planer utarbeidet av NVE.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet1 etter denne forskriften.

1Inntil videre er forvaltningen av fredningsforskriften lagt til Fylkesmannen i Troms.
0Endret ved forskrift 17 juni 2002 nr. 664.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.