Forskrift om fredning av Spåkenesøra naturreservat, Nordreisa kommune, Troms.

DatoFOR-1995-12-08-1018
PublisertII 1995 416
Ikrafttredelse08.12.1995
Sist endretFOR-1996-04-18-447
Endrer
Gjelder forNordreisa kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Nordreisa

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 1995 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 18 april 1996 nr. 447.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde i Nordreisa kommune i Troms fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 8. desember 1995 under betegnelsen «Spåkenesøra naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr.//bnr.: 78/1, 78/2, 78/4, 78/5, 78/8, 78/9, 78/12, 78/34, 79/1, 79/2,22, 79/4, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 79/10, 79/11, 79/15, 79/19.

Reservatet dekker et areal på ca. 5.300 daa, hvorav ca. 120 daa landareal og ca. 5.180 daa sjøareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet desember 1995. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Nordreisa kommune, hos fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort fjæreområde som er viktig som trekkområde og hekkeområde for våtmarksfugl.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jfr. likevel punktene V og VII):

1.All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyrelivet, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Bruk av skytevåpen og slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg til lands og til vanns, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistinga er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter og modellfly.
5.Telting er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, inkludert bruk av motorisert framkomstmiddel.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fangst på elg, rype, hare, rødrev og mink i samsvar med viltlovens bestemmelser.
4.Beiting som på fredningstidspunktet.
5.Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og nødvendig motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
6.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
7.Fiske.
8.Drift og vedlikehold av kystverkets anlegg.
0Endret ved forskrift 18 april 1996 nr. 447.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Hogst av ved til eget bruk og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Uttak av sand til eget bruk på sjøbunn.
4.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.

VII

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Troms.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.