Forskrift om fredning av Tennvatn naturreservat, Skånland kommune, Troms.

DatoFOR-1995-12-08-1020
PublisertII 1995 420
Ikrafttredelse08.12.1995
Sist endretFOR-1996-04-18-449
Endrer
Gjelder forSkånland kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Skånland

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 1995 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 18 april 1996 nr. 449.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde i Skånland kommune i Troms fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 8. desember 1995 under betegnelsen «Tennvatn naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 22/1, 22/5, 22/6, 22/7, 23/3, 23/14,59, 23/25, 23/31, 23/32, 23/38, 23/47, 23/49, 23/56, 23/57,58, 23/87, 24/3, 24/12, 24/14, 24/17, 24/29.

Reservatet dekker et areal på ca. 630 daa, hvorav ca. 227 daa landareal og ca. 403 daa ferskvann.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet desember 1995. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Skånland kommune, hos fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et næringsrikt/kalkrikt vann med en internasjonalt verneverdig vannvegetasjon, og som er viktig som hekkeområde og trekkområde for mange arter av våtmarksfugler.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jfr. likevel punktene V-VII):

1.All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyrelivet, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Bruk av skytevåpen og slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistinga er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.
5.Telting er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, inkludert bruk av motorisert fremkomstmiddel.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fangst på elg, rype, hare, rødrev og mink i samsvar med viltlovens bestemmelser.
4.Beiting som på fredningstidspunktet.
5.Hogst av ved til eget bruk og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse i samsvar med forvaltningsplan.
6.Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og nødvendig motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
7.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
8.Tynningshogst og sluttavvirkning i granplantefelt og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
9.Vedlikehold av eksisterende kraftlinje og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
10.Opplag av båt på eksisterende båtplasser for grunneierne i området.
11.Fiske.
0Endret ved forskrift 18 april 1996 nr. 449.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
2.Oppføring av nødvendige gjerder i forbindelse med skogbruk, jordbruk og reindrift.
3.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Troms.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.