Forskrift om fredning av Grindøysundet naturreservat, Tromsø kommune, Troms.

DatoFOR-1995-12-08-1022
PublisertII 1995 425
Ikrafttredelse08.12.1995
Sist endretFOR-2000-04-28-410
Endrer
Gjelder forTromsø kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Tromsø

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 1995 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 18 april 1996 nr. 451, 28 april 2000 nr. 410.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23 er Store og Lille Grindøya, et område på Tisnes og mellomliggende sjøområder i Tromsø kommune i Troms fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 8. desember 1995 under betegnelsen «Grindøysundet naturreservat». Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987, jf. Miljøverndepartementets vedtak av 3. november 1988 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning 18. april 1996. Ved Kronprinsregentens res. av 28. april 2000 er forskriften og avgrensningen for Grindøysundet naturreservat endret.

0Endret ved forskrift 28 april 2000 nr. 410.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/11, 65/12, 65/13, 65/15, 65/18, 65/19,22, 65/21, 65/23, 65/24, 65/29, 65/31, 66/1, 66/5, 66/6, 66/7, 66/12, 66/15, 66/18,42, 66/48,52, 66/62, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7 67/8, 67/9, 67/10 og 67/11.

Reservatet dekker et areal på ca. 7.987 daa, hvorav ca. 669 daa landareal og ca. 7.318 daa sjøareal. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet april 2000 med tilhørende grensebeskrivelse. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Tromsø kommune, hos fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 28 april 2000 nr. 410.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort gruntvannsområde og tilhørende fastmark med et svært rikt fugleliv og verdifulle botaniske lokaliteter.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jfr. likevel punktene V-VI):

1.All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyrelivet, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Bruk av skytevåpen og slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg til lands og til vanns, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistinga er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.
5.Telting er forbudt.
6.I et kartfestet område på Grindøya er all ferdsel forbudt i perioden f.o.m. 1. mai t.o.m. 30. juni.
0Endret ved forskrift 28 april 2000 nr. 410.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, inkludert bruk av motorisert framkomstmiddel.
2.Ferdsel til fots over hele Grindøya året rundt for hytteeiere, deres familier, personer som ledsager disse og rettighetshavere.
3.Telting på Store Grindøya i de områder og til de tider hvor det ikke er ferdselsforbud.
4.Sanking av bær og matsopp i de områder og til de tider hvor det ikke er ferdselsforbud.
5.Jakt og fangst på elg, rype, hare, rødrev og mink i samsvar med viltlovens bestemmelser.
6.Beiting som på fredningstidspunktet.
7.Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og nødvendig motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
8.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
9.Vedlikehold av eksisterende gjerder og byggverk.
10.Vedlikehold av eksisterende vannledninger og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
11.Vedlikehold av eksisterende kraftlinjer og kraftkabler og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
12.Vedlikehold av eksisterende telekabler og andre teleanlegg og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
13.Drift og vedlikehold av kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.
14.Fiske.
0Endret ved forskrift 18 april 1996 nr. 451.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Hogst av ved til eget bruk og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Uttak av sand til eget bruk på sjøbunn.
4.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.

VII

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 28 april 2000 nr. 410.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.