Forskrift om vern av Prestvatn landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, Tromsø kommune, Troms.

DatoFOR-1995-12-08-1026
PublisertII 1995 434
Ikrafttredelse08.12.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromsø kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§7, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernområde, Tromsø

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 1995 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jfr. § 6 og § 7, § 14 annet ledd, og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jfr. §§ 6 og 7, § 14 2. ledd, og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde i Tromsø kommune i Troms fylke vernet som landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning ved kgl.res. av 8. desember 1995 under betegnelsen «Prestvatn landskapsvernområde».

II

Verneområdet berører følgende gnr./bnr.: 118/15, 119/165, 119/225, 119/226.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 180 daa, hvorav ca. 100 daa landareal og ca. 80 daa ferskvann.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:5.000 datert Miljøverndepartementet desember 1995. Kartet og vernebestemmelsene oppbevares i Tromsø kommune, hos fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare en liten innsjø med tilstøtende myrområder som er viktig som hekkeområde for flere vannfuglarter og som er intensivt brukt som friluftsområde.

IV

For landskapsvernområdet med tilhørende dyrelivsfredning gjelder følgende bestemmelser (jfr. likevel punktene V-VII):

1.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Bruk av skytevåpen er forbudt. Slipp av hund er forbudt i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

2.Alle inngrep som vesentlig kan endre eller innvirke på landskapets art eller karakter er forbudt, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger og stier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistinga er ikke uttømmende.

Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.

4.Telting, bålbrenning og ridning er forbudt.
5.Organisert idrettsutøvelse utenom de opparbeidete stiene er forbudt.
6.I et ca. 75 daa stort kartfestet område i sørenden av Prestvatnet er all ferdsel forbudt i perioden f.o.m. 1. mai t.o.m. 31. juli.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, inkludert bruk av motorisert framkomstmiddel.
2.Sanking av bær og matsopp i de områder og til de tider hvor det ikke er ferdselsforbud.
3.Vedlikehold av eksisterende stier og eksisterende brygge.
4.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende arealer og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
5.Vedlikehold av eksisterende telekabel og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
6.Kommunens bruk av snøscooter el.l. vinterstid i forbindelse med preparering av skiløyper gjennom området.
7.Kommunens bruk av traktor el.l. vinterstid i forbindelse med preparering av skøytebane på Prestvatnet.
8.Fiske i de områder og til de tider hvor det ikke er ferdselsforbud.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Forlengelse av eksisterende stier og opparbeiding av nye stier.
2.Etablering av nye grøfteavløp i tilknytning til stier og for drenering av tilgrensende arealer.
3.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av vernebestemmelsene tillegges fylkesmannen i Troms.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.