Forskrift om fredning av Risøya naturreservat, Tromsø kommune, Troms.

DatoFOR-1995-12-08-1027
PublisertII 1995 436
Ikrafttredelse08.12.1995
Sist endretFOR-1996-04-18-455
Endrer
Gjelder forTromsø kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Tromsø

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 1995 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 18 april 1996 nr. 455.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er, med unntak av Store Risøya og Steggholmen, samtlige øyer, holmer og skjær med mellomliggende sjøareal i øygruppen Risøya i Tromsø kommune i Troms fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 8. desember 1995 under betegnelsen «Risøya naturreservat».

II

Det fredede området berører følgende gnr./bnr.: 99/1, 100/1, 100/2.

Reservatet dekker et areal på ca. 14.132 daa, hvorav ca. 1.987 daa landareal og ca. 12.145 daa sjøareal.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet desember 1995. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Tromsø kommune, hos fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å sikre best mulige levevilkår for sjøfugl og annet dyreliv i et område med naturlig og kulturbetinget vegetasjon.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jfr. likevel punktene V og VI):

1.All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyrelivet, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Bruk av skytevåpen er forbudt. Slipp av hund og katt er forbudt i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 1. november.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold som f.eks. oppføring av bygninger, brygger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg til lands og til vanns, opplag av båter, campingvogner, brakker o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistinga er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.
5.Telting er forbudt.
6.I perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 31. juli er det forbud mot ilandstigning og ferdsel på øyer, holmer og skjær.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, inkludert bruk av motorisert framkomstmiddel.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Tradisjonell slått og beiting og nødvendig motorisert ferdsel og bruk av gjeterhund i denne forbindelse.
4.Jakt på sel med unntak av perioden fra og med 1. april til og med 31. august.
5.Grunneiers eller brukers rett til å ta bort egg og dun.
6.Ferdsel i forbindelse med grunneiers eller brukers særrett til eggsanking og dunsamling og under grunneiers sanking av bær og matsopp i perioden med ferdselsforbud, jf. pkt. IV, nr. 6.
7.Fiske.
0Endret ved forskrift 18 april 1996 nr. 455.

VI

Forvaltningsmyndighetene, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Troms.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.