Forskrift om vern av Store Risøya landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, Tromsø kommune, Troms.

DatoFOR-1995-12-08-1028
PublisertII 1995 438
Ikrafttredelse08.12.1995
Sist endretFOR-1996-04-18-456
Endrer
Gjelder forTromsø kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§7, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernområde, Tromsø

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 1995 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, § 14, annet ledd, jfr. § 6 og § 7 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 18 april 1996 nr. 456.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, § 14, 2. ledd, jfr. §§ 6 og 7 og §§ 21, 22 og 23, er Store Risøya og Steggholmen i Tromsø kommune i Troms fylke vernet som landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning ved kgl.res. av 8. desember 1995 under betegnelsen «Store Risøya landskapsvernområde».

II

Verneområdet berører gnr./bnr. 99/1.

Landskapsvernområdet med tilhørende dyrelivsfredning dekker et areal på ca. 1.211 daa, hvorav ca. 1.154 daa landareal og ca. 57 daa sjøareal.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:10.000 datert Miljøverndepartementet desember 1995. Kartet og vernebestemmelsene oppbevares i Tromsø kommune, hos fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et kysthandelssted med tilhørende bebyggelse, kulturlandskap og dyre- og planteliv.

IV

For landskapsvernområdet med tilhørende dyrelivsfredning gjelder følgende bestemmelser (jfr. likevel punktene V og VI):

1.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, reie og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt.

Slipp av hund er forbudt i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august. Utsetting av vilt er ikke tillatt.

2.Alle inngrep som vesentlig kan endre eller innvirke på de naturgitte forhold er forbudt, herunder oppføring av bygninger, brygger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg til lands og til vanns, opplag av brakker, campingvogner o.l., fremføring av nye luftledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall. Opplistinga er ikke uttømmende.
3.Motorisert ferdsel til lands og lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.
4.Telting er forbudt.
0Endret ved forskrift 18 april 1996 nr. 456.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, inkludert bruk av motorisert framkomstmiddel.
2.Vanlig jordbruksdrift på tradisjonelt utnyttede jordbruksarealer, herunder slått, beiting og nødvendig motorisert ferdsel.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
5.Vedlikehold av eksisterende telekabel.
6.Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
7.Jakt og fangst av skadegjørende arter i samsvar med viltlovens bestemmelser.
8.Jakt på sel med unntak av perioden fra og med 1. april til og med 31. august.
9.Grunneiers eller brukers rett til å ta bort egg og dun.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Nydyrking i områder der dette ikke vil forringe verneverdiene vesentlig.
2.Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av primærnæring i området.
3.Oppføring av hytter i samsvar med plan i områder der dette ikke vil forringe verneverdiene vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye bygninger.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av vernebestemmelsene tillegges fylkesmannen i Troms.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.