Forskrift om motorferdsel, Einafjorden, Oppland.

DatoFOR-1996-01-25-231
PublisertII 1996 57
Ikrafttredelse29.04.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forEinafjorden, Oppland
HjemmelLOV-1977-06-10-82
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel, Einafjorden, Oppland

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Vestre Toten kommunestyre 25. januar 1996 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.

1. Avgrensning

Med Einafjorden menes i denne sammenheng området fra reguleringsdammen ved Fiskevold i nord til der rv 4 krysser Evjua i sør.

2. Fartsbegrensninger

5 - fem knop er høyeste tillatte hastighet innenfor en avstand av 100 meter fra land og fra bøyer utenfor badeplasser i Einafjorden, og dessuten i følgende områder:

2a. Nordenden av fjorden, innenfor ei rett linje trukket mellom sørspissen av Sund og Mustadsaga med ytterligere utvidelse til Skavangen under krepsefisket (6.8-15.9).
2b. Næsvika, begrenset av ei rett linje mellom odden ca 400 m sør for Næs og rett østover til strandlinja på østsida av fjorden.

3. Forbud mot motorisert ferdsel

3.1. Hvor offentlig badeplass/friområde er merket med merkebøye, er motorisert ferdsel innenfor disse merkebøyene forbudt. Merkebøyene og deres plassering skal tilfredsstille de krav som er angitt i Sjøfartsdirektoratets forskrifter av 23. mai 1968 om fartsgrenser for motorfartøyer mv ved badeområder og om oppmerking av badeplasser.
3.2. Motorferdsel med vannscooter er ikke tillatt, men dispensasjon kan gis etter forespørsel til grunneierlaget i forbindelse med eventuelle arrangement.
3.3. Bruk av luftfartøy på vann og is er ikke tillatt utover det som hjemles direkte av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og de generelle tillatelser gitt av kommunen i medhold av denne lovens § 5.
3.4. Vannskikjøring er forbudt i de områder av Einafjorden som er nevnt i pkt 2a og 2b. Forbudet gjelder også i 100-metersonen etter land. Unntak er inn- og uttauing i 100-metersonen, så sant dette ikke skjer til sjenanse for fisket og/eller de badende.
3.5. Ved faststående fiskeredskap som er merket med bøyer e.l. må ferdsel foregå på en hensynsfull måte, og ikke nærmere flytemerkene enn 10 meter.