Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Balsfjord kommune, Troms.

DatoFOR-1996-02-13-1459
PublisertII 1997 627
Ikrafttredelse13.02.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forBalsfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1977-06-10-82, FOR-1988-05-15-356, FOR-1988-03-14-225
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Balsfjord

Fastsatt av Balsfjord kommunestyre 13. februar 1996 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt forskrift av 14. mars 1988 nr. 225 om bruk av kommunens myndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - forbud mot helikopterskiing og liknende.

§ 1.I medhold av motorferdsellovens § 4, jfr. § 5 første ledd bokstav b, er det forbud mot motorfartøy på vatn og vassdrag mindre enn 2 km².

På følgende vatn større enn 2 km² :

- Ytre og Indre Fiskelausvatn,

- Josefvatn,

- Sagelvvatn,

- Takvatn (Balsfjord sin del) og

- Fjellfroskvatn,

er ferdsel med motorfartøy tillatt. Det er ikke tillatt å bruke større motor enn 10 hk. På Storevatn i Hølen er det av hensyn til drikkevannskilden, ikke anledning til å bruke motorfartøy til vanns.

§ 2.I medhold av motorferdsellovens § 5 første ledd bokstav a, gis det adgang til landing og start med luftfartøy på Balsfjord sin del av Takvatnet for selskaper og enkeltpersoner som driver med ervervsmessig transport.
§ 3.I medhold av motorferdsellovens § 6 og nasjonale forskrifter, kan formannskapet gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy når særlige grunner foreligger.
§ 4.I medhold av nasjonal forskrift til motorferdselloven, § 3 andre ledd, fastsettes følgende bestemmelser for kjøring som er tillatt etter loven og forskriften eller som det gis særskilt tillatelse for:
a)Kjøring med varig bevegelseshemmede og andre bevegelseshemmede etter nasjonal forskrift skal skje etter bestemte traséer tillatt av grunneierne og godkjent av formannskapet. Kjøring etter 1. mai er ikke tillatt.
b)Transport av materiell og utstyr til hytter skal i størst mulig utstrekning skje etter fastlagte traséer tillatt av grunneierne og godkjent av formannskapet. Transport av materiell og utstyr til hytter forutsetter bruk av kjelke.
c)Oppkjøring av lysløyper, skibakker og konkurranseløyper i regi av idrettslag er tillatt etter nasjonal forskrifts § 3 første ledd bokstav e. (Oppkjøring av skiløyper for allmennheten skal skje etter traséer fastlagt av idrettsrådet og godkjennes av rådmannen). Oppkjøring skal utføres i regi av idrettslag, velforening, bygdelag eller kommunen.
§ 5.Det utvikles et opplegg med kjøreløyver. Slik ervervsmessig transport krever ikke særskilt tillatelse for den enkelte turen, men er betinget av at transportøren fører kjørebok. Ordningen av kjøreløyver utlyses, og organiseres slik at man får dekning for hele kommunen.
§ 6.Motorferdsel i utmark og på vassdrag skal foregå på en tilbørlig måte slik at det ikke oppstår skade på person, natur eller eiendom og ikke er til sjenanse for andre. Kjøring på snødekt mark bør generelt ikke foregå etter 1. mai av hensyn til reinkalving og annen kalving og yngling på forsommeren. Særlige tillatelser for kjøring på snødekt mark gis generelt ikke for tiden 1. mai fram til nytt snødekke på høsten. Det må utvises større tilbakeholdenhet med tillatelse til kjøring på barmark fordi dette generelt fører til større naturskader.

Kjøring bør såfremt det ikke er strengt nødvendig, unngåes på helligdager og høytidsdager.

§ 7.Det fastsettes søknadsfrist på 14 dager før møte i formannskapet for at søknaden skal komme med og bli behandlet på møtet.
§ 8.Denne forskrift trer i kraft straks.