Forskrift om fredning av Grothovdmyran naturreservat, Hol kommune, Buskerud.

DatoFOR-1996-04-26-467
PublisertAvd II 1996 Nr. 5
Ikrafttredelse26.04.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forHol kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Grothovdmyran naturreservat, Hol

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 26. april 1996 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

Myrområdet Grothovdmyran i Hol kommune, Buskerud fylke er fredet som naturreservat under betegnelsen «Grothovdmyran naturreservat».

II

Det fredede området berører følgende gnr./bnr.: 95/4, 97/3, 97/4, 101/3.

Reservatet dekker et areal på ca. 1450 daa.

Grensene for naturreservatet fremgår av vedlagte kart i målestokk 1:10000, datert Miljøverndepartementet mars 1996.

Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Hol kommune, hos fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et myrområde nær fjellet, med variasjon i myrtyper og med typisk subalpin/alpin vegetasjon. Myrene er voksested for til dels sjeldne plantearter som er avhengige av ekstremt rike næringsforhold.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse, unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Treslagsskifte er forbudt.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke fullstendig.
3.Motorisert ferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
4.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brann-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels-, og forvaltningsøymed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Plukkhogst av ved til eget bruk på fast mark.
4.Nødvendig motorisert transport på frosset og snødekt mark i forbindelse med tillatt plukkhogst.
5.Nødvendig motorisert ferdsel på fast mark i forbindelse med transport av felt storvilt.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtseltiltak for å fremme fredningsformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene og bruken av området.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, for vitskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i andre spesielle tilfeller dersom det ikke er i strid med fredningsformålet.

VIII

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges fylkesmannen i Buskerud.

IX

Denne forskriften trer i kraft straks.