Forskrift om fredning av Lun naturreservat, Kragerø kommune, Telemark.

DatoFOR-1996-06-21-644
PublisertII 1996 214
Ikrafttredelse21.06.1996
Sist endretFOR-2016-09-01-1039
Endrer
Gjelder forKragerø kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Kragerø

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 1996 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 1. sep 2016 nr. 1039.

I

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et område i Kragerø kommune i Telemark fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 21. juni 1996 under betegnelsen «Lun naturreservat».

II

Det fredede området berører følgende gnr./bnr.: 65/62,64, 65/99.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 127 daa.

Grensene for naturreservatet framgår av kart datert Miljødirektoratet august 2016. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Kragerø kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 1. sep 2016 nr. 1039.

III

Formålet med fredningen er å ta vare på naturmiljøet i et område med en stor og kystnær forekomst av barlind i et område med generelt rik og variert flora.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Telting o.l. er forbudt.
5.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende vei er forbudt.
6.Bålbrenning er forbudt.
7.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Motorferdsel på eksisterende traktorveg i samband med skogsdrift på utenforliggende områder.
3.Vedlikehold av traktorveg som er i bruk på fredningstidspunktet, til vegstandard som på fredningstidspunktet.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Beiting som på fredningstidspunktet.
6.Jakt.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av tiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i andre særlige tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges fylkesmannen i Telemark.

IX

Denne forskrift trer i kraft straks.