Forskrift om fredning av Ådnevik naturreservat, Kristiansand og Lillesand kommuner, Vest-Agder og Aust-Agder.

DatoFOR-1996-06-21-647
PublisertII 1996 219
Ikrafttredelse21.06.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansand og Lillesand kommuner, Vest-Agder og Aust-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Ådnevik naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 1996 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et område i Kristiansand kommune i Vest-Agder fylke og Lillesand kommune fredet som naturreservat ved kgl.res. av 21. juni 1996 under betegnelsen «Ådnevik naturreservat».

II

Det fredede området berører gnr./bnr.: 73/5.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 34 daa.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5000, datert Miljøverndepartementet februar 1996. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Kristiansand og Lillesand kommuner, hos fylkesmennene i Aust-Agder og Vest-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å ta vare på naturmiljøet i et område der vi finner den østligste kristtornforekomsten av denne størrelse, og det østligste eksemplet på store kristtorntrær som har overlevd de strenge vintrene på 40- og 60-tallet.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veier er forbudt.
5.Bålbrenning er forbudt.
6.Telting o.l. er forbudt.
7.Etablering av nye båtplasser er forbudt.
8.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Beiting som på fredningstidspunktet.
4.Jakt.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til vedlikehold og restaurering av kulturminner.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av tiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i andre særlige tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges fylkesmennene i Aust-Agder og Vest-Agder.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.