Forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Krødsherad kommune, Buskerud.

DatoFOR-1996-06-27-861
PublisertII 1996 287
Ikrafttredelse27.10.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forKrødsherad kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Krødsherad

Fastsatt av Krødsherad kommunestyre 27. juni 1996 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 bokstav a og b.

§ 1.(etter § 4, 3. ledd i motorferdselsloven)

For den delen av innsjøen Krøderen som ligger innen Krødsherad kommunes grenser gjelder følgende:

a)I en 100 m bred sone langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplasser, er største tillatte hastighet 6 knop. Utenom disse soner er største tillatte hastighet 30 knop.
b)Start og landing i forbindelse med vannskisport er forbudt i en 100 m bred sone innenfor og i en 100 m sone utenfor følgende badeplasser: Skinnesmoen, Støa, Herdingrudmoen, Storesand, Norelandet, Råen, Glesne (Lokallandet), Ørgenvika, Ørpen, Green og Sunneberga.
c)Motorisert ferdsel med husbåt er ikke tillatt på vassdrag i Krødsherad kommune. Med husbåt menes hytte/brakke som er bygget på flåte/pontonger. Med motorisert ferdsel med husbåt forstås:
-framdrift ved egen motor
-sleping med motorbåt.
§ 2.(med hjemmel i motorferdselslovens § 5 a)

Det gis generell tillatelse til:

a)Landing og start med luftfartøy på de oversiktlige deler av Krøderfjorden.
§ 3.(med hjemmel i motorferdselslovens § 5 b)
a)Ferdsel med motorfartøy på andre vann enn Krøderen er ikke tillatt i Krødsherad kommune. Ved eventuell dispensasjon fra dette forbudet skal hastigheten begrenses til 6 knop.
b)Det gis tillatelse til bruk av motorfartøy til nødvendig transport på vatn mindre enn 2 km²
-for fiskeberettigede i forbindelse med næringsfiske
-i forbindelse med kultivering av fiskevann i offentlig regi, herunder landing med fly/helikopter. Med offentlig regi menes tiltak som har fått økonomisk støtte gjennom tilskuddsordning, eller som er initiert av offentlig forvaltningsmyndighet.
§ 4.(jfr. motorferdselslovens § 6)

Når særlige grunner foreligger, kan kommunestyret, etter søknad, dispensere fra reglene gitt i denne forskriften.

Tillatelser etter kommunal forskrifts § 4 kan kun gis for avgrensede tidsrom og ikke over 2 år.