Forskrift om atferdsregler for Mandal kommunes friluftsområder langs kysten og statens friluftsområde Risøbank, Mandal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1996-07-12-1420
PublisertII 1997 1
Ikrafttredelse26.02.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort
KorttittelForskr om atferdsregler for Mandals friluftsomr.

Fastsatt av Mandal bystyre 20. juni 1996 med hjemmel i lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 15 første ledd. Stadfestet av fylkesmannen i Vest-Agder 12. juli 1996. 

Atferdsreglene trer i kraft ved kunngjøring og gjelder for følgende områder:

Furulunden, Risøbank, Svineholmene, Aspholmen, Budokka/Buråsen, Hesteheia/Ulsvika, Strømsvika, Stusøy, kommunens eiendom på Rosnes, kommunens del av Brattholmen ved Landøy samt Gillerholmen og Kvistholmen, Indre og Ytre Mannevær, Øyodden, Indre Kvistholmen, Kammershammeren, Grunnesund, Mevraodden, sørøstre del av Ramsøy ved Hille, Brattestø.

1.Formål

Atferdsreglene skal bedre grunnlaget for en god forvaltning av friluftslivsområdene og fremme mulighetene for naturvennlig friluftsliv til glede for alle. Det tas sikte på å forebygge mot skader på naturen og ulemper for brukerne, opprettholde ro og orden og fremme gode sanitære forhold slik at alle kan føle seg velkomne i områdene.

2.Virkeområde og ikrafttredelse

Atferdsreglene regulerer ferdselen i friluftslivsområder ved kysten som eies av Mandal kommune. Reglene trer i kraft når de er kunngjort av fylkesmannen, eventuelt fra den tid fylkesmannen bestemmer. Formannskapet kan vedta at atferdsreglene skal gjelde for nye friluftsområder.

3.Atferd generelt

Enhver skal opptre varsomt og hensynsfullt slik at ferdsel, opphold og aktiviteter ikke medfører ulemper for andre og skader på områdets natur. Det skal vises spesielt hensyn i områder der plante- og dyrelivet er sårbart for tråkk, slitasje og forstyrrelser.

Områdene skal holdes ryddige og forlates i god stand, slik som man selv - og andre - ønsker å finne dem. Utstyr og innretninger for allmennheten skal benyttes hensynsfullt, i tråd med tiltenkt bruk. Regler og bruksordninger for det enkelte område skal følges i samsvar med informasjonsskilt og det stedlige oppsyns nærmere veiledning. Enhver plikter å følge oppsynets anvisninger.

4.Flerbrukshensyn

I områder som etter avtale også benyttes for landbruk og yrkesfiske, må alle vise hensyn overfor dette, f.eks. husdyr på beite, drift av dyrket mark, redskap i sjøen m.v.

5.Avfall og søppel

Hundelort, avfall og søppel legges i avfallsbeholder eller bringes ut av området på en forsvarlig måte. Utslipp fra og tømming av båttoalett er forbudt.

6.Bruk av åpen ild1

Det skal vises særlig varsomhet ved bålbrenning og bruk av grill, slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon eller svaberg. I Furulunden og Risøbankområdet er bålbrenning og grilling ikke tillatt.

1I eller i nærheten av skog er bruk av åpen ild forbudt i tiden 15. april - 15. september, jfr. midlertidig forskrift om brannvern m.v. av 15. desember 1987 nr. 960.
7.Bruk og fortøyning av båt og annen farkost

Båt, seilbrett og annen farkost må ikke anvendes slik at det kan hindre bruk av anlagt badeplass, eller hindre ferdsel i sund og viker. På vei til og fra land skal det vises særlig hensyn til de som bader eller fisker. Ingen må ta seg fast fortøyningsplass ved utsetting av moringer med bøyer, eller på annen måte. Ved bruk av ilandstigningsbrygger/anlegg skal det fortøyes slik at flest mulig får plass.

8.Telting og overnatting

Oppsetting av og opphold i mindre, bærbare telt er tillatt inntil to døgn om gangen på samme område. Det samme gjelder overnatting i båt ved tilrettelagt fortøyningsplass. Overnatting med bobil eller campingvogn er ikke tillatt.

I Furulunden og Risøbankområdet er telting ikke tillatt utenom campingplassen.

9.Båndtvang og tilsyn med hund

Hund må følges forsvarlig og skal føres i bånd 1. april - 9. september og når det er husdyr på beite. Dressert hund kan gå løs i tjenesteforhold eller ved jaktutøvelse.

I Furulunden og Risøbankområdet skal hund føres i bånd hele året. I området ved Kallhammeren, regulert til båtopplag og friområde, kan hund føres løs i perioden fra 10. september til 31. mars.

10.Fiske, jakt og fangst

Under fritidsfiske skal det tas hensyn til de som bader. Under jakt må det vises spesielt hensyn til andre som oppholder seg i området.

11.Bær, sopp, blomster m.v.

Bær, sopp, urter og blomster av art som ikke er fredet kan plukkes til personlig bruk i forbindelse med friluftsliv. Det er ikke tillatt å gjøre skade på trær og vegetasjon.

12.Motorisert ferdsel på land

Bruk av motorisert kjøretøy er kun tillatt på anviste steder som atkomstveg og parkeringsplasser.

13.Særskilte atferdsregler

Teknisk utvalg kan fastsette særskilte avvikende atferdsregler for ett eller flere enkeltområder, eller deler av områder, så langt det er nødvendig eller hensiktsmessig for å oppnå formålet med friluftslivsområdet.

14.Dispensasjon

Rådmannen kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra atferdsreglene. Bålbrenning og grilling i Furulunden og Risøbankområdet må i tillegg også ha brannsjefens tillatelse.

15.Overtredelse

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse atferdsregler kan medføre bortvisning fra området og straffeansvar etter friluftslovens § 39.