Forskrift om fredning av Slettnes naturreservat, Gamvik kommune, Finnmark.

DatoFOR-1996-11-07-1037
PublisertII 1996 370
Ikrafttredelse07.11.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forGamvik kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Slettnes naturreservat, Gamvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regjeringens res. 7. november 1996 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et område i Gamvik kommune i Finnmark fylke fredet som naturreservat ved regjeringens resolusjon av 7. november 1996 under betegnelsen Slettnes naturreservat.

II

Naturreservatet berører gnr./bnr.: 5/9, 5/11, 5/16, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/27, 5/28, 5/29, 5/31, 5/33, 5/34, 5/37, 5/41, 5/61, 5/68 og statsgrunn 5/1 5/1/fnr. 36.

Reservatet dekker et areal på ca. 12 km² , herav ca. 11,8 km² landareal. Grensene framgår av vedlagte kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet september 1996. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et særpreget, lavtliggende strand- og heilandskap på ytterkysten, med flere vann og partier med myr og vierkratt som utgjør hekke- og rasteplass for flere vade- og andefuglarter.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, ny utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Bruk av motorkjøretøy på barmark er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV skal ikke være til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Bruk av eksisterende båtlagringsplasser.
4.Bruk og nødvendig vedlikehold av eksisterende elektriske anlegg, vei, bygninger og anlegg.
5.Tradisjonell beiting.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til motorisert ferdsel på land i næringsøyemed, ved henting av drivved fra stranda eller i andre særlige tilfeller.

VII

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges fylkesmannen i Finnmark.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.