Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark på snødekket mark og på islagte vassdrag, Hemnes kommune, Nordland.

DatoFOR-1996-11-07-1463
PublisertII 1998 480
Ikrafttredelse07.11.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemnes kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1988-05-15-356-§7, FOR-1988-05-15-356-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av motorkjøretøyer, Hemnes

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hemnes kommunestyre 7. november 1996 med hjemmel i forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 7 og § 3 andre ledd.

I

§ 1.Sesonglengde

Utenfor tidsrommet fra og med 1. november til og med 1. søndag etter 1. mai, dog slik at det tas hensyn til reindriftsnæringen og tidspunkt/område for reinkalving, er all ferdsel med motorkjøretøy forbudt (med unntak av kjøring etter motorferdsellovens § 4 første ledd). Det kan gjøres unntak fra denne bestemmelsen for kjøring av stor samfunnsmessig betydning.

§ 2.Kjøring med hjemmel i nasjonal forskrifts § 3 d (transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i forbindelse med byggetillatelse eller byggemelding) begrenses til tre år etter at byggetillatelse eller byggemelding er utstedt.
§ 3.Nattforbud

I tidsrommet mellom kl. 24.00 og 04.00 er all kjøring forbudt (med unntak for kjøring etter motorferdsellovens § 4 første ledd). I særlige tilfelle kan det gis dispensasjon fra denne bestemmelsen.

§ 4.Områdeinndeling

Kommunen deles inn i følgende 2 områdekategorier utifra hva slags kjøring som er tillatt etter §§ 2 og 3 i nasjonal forskrift og utifra hvilke retningslinjer som gjelder for dispensasjonsgivningen etter §§ 5 og 6 i nasjonal forskrift. Jamfør kart i målestokk 1:75000 datert 7. november 1996. 

I. Forbud 

a. Okstindmassivet

b. Grøftrem skogreservat 

Kjøring i hht. motorferdselloven, nasjonal forskrift og kommunal forskrift er ikke tillatt med følgende unntak:

i)For kjøring i hht. motorferdsellovens § 4 første ledd. (Dvs. en del typer offentlig transport i tillegg til nødvendig transport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring)
ii)Det kan gis dispensasjon for kjøring i hht. nasjonal forskrift § 2 b for transport av jaktutbytte
iii)Det kan gis dispensasjon for kjøring i hht. nasjonal forskrift § 6 i unntakstilfeller for transport som har stor samfunnsmessig betydning. 

II. Mindre streng holdning 

Øvrige arealer inkl. vann

Veier som ikke er brøyta

Dispensasjonstraseer for hyttekjøring 

1.Kjøring i hht. motorferdselloven, nasjonal forskrift og kommunal forskrift er tillatt.
2.Det kan gis dispensasjon for kjøring i hht. nasjonal forskrift § 5 a - e og § 6.
3.Angående dispensasjonstraseene for hyttekjøring

Følgende dispensasjonstraseer for hyttekjøring finnes i Hemnes, jamfør kart M 1:75000, datert 18. november 1996:

-Bjerkadalen - Grasvatn (som isfiskeløypa)
-Tverråga - Gresvassdammen (som isfiskeløypa).

Betingelser for å bruke dispensasjonstraseene: Man må på vanlig måte ha dispensasjon etter nasjonal forskrifts § 5 c.

4.Det skal ikke gis dispensasjon for kjøring fra E6 til hytter på Vesterfjellområdet i tidsrommet mellom kl. 11.00 - 16.00 annet enn i særlige tilfelle.

II

Forskriften trer i kraft straks.