Forskrift om bruk av motorfartøy på innsjøer og elvestrekninger, Hemnes kommune, Nordland.

DatoFOR-1996-11-07-1464
PublisertII 1998 482
Ikrafttredelse07.11.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemnes kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av motorfartøy, Hemnes

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hemnes kommunestyre 7. november 1996 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 siste ledd.

I

§ 1.Med de unntak som følger av denne forskrift, er ferdsel med motorfartøy tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag (jfr. § 4 siste ledd i motorferdselloven).
§ 2.I hekketiden, fra og med den 15. april og til og med den 15. juli, er all motorisert ferdsel forbudt på Stormyrbassenget (Fjellaven), med unntak av kjøring etter motorferdselloven § 4 første ledd.
§ 3.Det kan kun gis dispensasjon for kjøring på Stormyrbassenget i perioden 15. april - 15. juli og på vann som er under 2 kvadratkilometer dersom dette har stor samfunnsmessig betydning. I slike tilfelle skal det gis dispensasjon til bestemte formål og tidsrom.
§ 4.Bruk av motorfartøyer med større enn 10 hestekrefters motor er ikke tillatt annet enn på Tustervatn/Røsvatn, Bleikvatn, Gresvatn, Store Målvatn og på Kjendsvatn.
§ 5.Det er ikke tillatt å bruke båt, kano m.v. som har vært brukt i utlandet eller områder med smittefarlige fiskesykdommer uten at de er betryggende desinfisert.
§ 6.All ferdsel skjer på eget ansvar.

II

Forskriften trer i kraft straks.