Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark på barmark, Hemnes kommune, Nordland.

DatoFOR-1996-11-07-4173
PublisertII 1998 484
Ikrafttredelse12.03.1998
Sist endret
EndrerFOR-1996-11-07
Gjelder forHemnes kommune, Nordland.
HjemmelFOR-1988-05-15-356-§3, LOV-1977-06-10-82-§4a
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av motorkjøretøy, Hemnes

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hemnes kommunestyre 12. mars 1998 med hjemmel i forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 andre ledd. 

Forskrift av 7. november 1996 om bruk av motorkjøretøyer i utmark på barmark, Hemnes kommune, Nordland er endret. Forskriften er ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend, og kunngjøres derfor her i sin helhet med endringer av 12. mars 1998.

I

§ 1.Kommunen deles inn i følgende 2 områdekategorier utifra hva slags kjøring som er tillatt etter § 2 i nasjonal forskrift og utifra hvilke retningslinjer som skal gjelde for dispensasjonsgivningen etter § 6 i nasjonal forskrift. (Jamfør kart i målestokk 1:75000 datert 7. november 1996.) 

Områdekategori A - Forbud 

Okstindmassivet

Spjeltfjelldalen og Steikvassdalen

Grøftrem naturreservat 

1.All motorferdsel er forbudt med følgende unntak:
-kjøring etter motorferdselslovens § 4 første ledd
-transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort etter nasjonal forskrifts § 2 b
-med dispensasjon for kjøring som har stor samfunnsmessig betydning. 

Områdekategori B - Streng holdning 

Øvrige landarealer i Hemnes kommune med unntak av landområdene i kategori A 

1.Kjøring i hht. motorferdselslovens § 4 og nasjonal forskrifts § 2 er tillatt.
2.Utenfor skogsveier/traktorveier (veier som ikke er opparbeida for kjøring med bil, jfr. T-1/96) bør det ikke gis dispensasjon etter § 6 i nasjonal forskrift, med unntak for:
-Varige funksjonshemmede, med eller uten parkeringskort, sin kjøring.
-Kjøring av ved/tømmer korteste veg fra tilvist teig til veg/bolig/hytte. Denne bestemmelsen gjelder kun for den som har skriftlig hogsttillatelse fra grunneier.
-I unntakstilfelle av stor samfunnsmessig betydning.
3.På skogsveier/traktorveier (veier som ikke er opparbeida for kjøring med bil, jfr. T-1/96) kan det gis dispensasjon når det foreligger særlige grunner etter T-1/96 sine retningslinjer.

II

Forskriften trer i kraft straks.