Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Dyrøy kommune, Troms.

DatoFOR-1996-12-10-1460
PublisertII 1997 628
Ikrafttredelse10.12.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forDyrøy kommune, Troms.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1988-05-15-356-§3og§7.
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Dyrøy

Fastsatt av Dyrøy kommunestyre 11. mars 1996 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a og forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 andre ledd og § 7. Stadfestet av fylkesmannen i Troms 10. desember 1996.

§ 1.Følgende standardvilkår for kjøring etter § 3 første ledd bokstav b-g, § 5 og § 6 i nasjonal forskrift gjelder:
a)Kjøring skal foregå etter angitt kartfestet trasé. Kjøring skal fortrinnsvis foregå korteste veg fra brøyta bilveg, eller etter godkjent felles scootertrasé. Dette gjelder for all kjøring.
b)Det er ikke tillatt å kjøre mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. De som har tillatelse til motorferdsel etter motorferdsellovens § 4, eller §§ 2 og 3 i nasjonal forskrift, omfattes ikke av denne bestemmelsen.
c)Varig bevegelseshemmede som kan dokumentere dette ved legeattest, bør i hovedsak få dispensasjon i medhold av nasjonale forskrifter § 5 b) for bruk av snøscooter. Dispensasjon bør gis for flere år av gangen, der dette er mest hensiktsmessig og praktisk.
d)Dispensasjonsmyndigheten kan sette utfyllende vilkår når det er ønskelig eller nødvendig utfra hensikten med motorferdselloven. I helt spesielle tilfeller kan den samme myndighet gjøre unntak fra standardvilkårene.
e)All motorferdsel i utmark skal skje hensynsfullt og på en skånsom måte slik at det ikke oppstår skade på person, natur eller eiendom eller at den er til sjenanse for andre.
f)Fører skal ha med og framvise på forlangende ovenfor lovlig kontrollmyndighet: Original dispensasjon med kartfestet trasé, tillatelse fra grunneier, førerkort og vognkort.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.