Forskrift om fredning av Sandvikmyrane naturreservat, Aure kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1996-12-13-1229
PublisertII 1996 448
Ikrafttredelse13.12.1996
Sist endretFOR-2008-02-21-287
Endrer
Gjelder forAure kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Sandvikmyrane naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsett ved kgl.res. 13. desember 1996 med heimel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremja av Miljøverndepartementet. Endra med forskrift 21 feb 2008 nr. 287 (endret også overskrift).

I

I medhald av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr § 10 og § 21, § 22 og § 23, er eit myrområde i Aure kommune, Møre og Romsdal fylke, freda som naturreservat ved kgl.res. av 13. desember 1996 under namnet «Sandvikmyrane naturreservat».

0Endra med forskrift 21 feb 2008 nr. 287.

II

Det freda området omfattar heile eller delar av følgjande gnr./bnr.: 218/1, 218/3, 218/4, 218/8, 218/9, 218/10, 218/15, 218/17, 218/21.

Reservatet dekkjer eit areal på ca. 1125 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5000, dagsett Miljøverndepartementet september 1996.

Kartet og fredningsforskrifta blir oppbevarte i Aure kommune, hos fylkesmannen i Møre og Romsdal, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

Dei nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkast i marka, og knekkpunkta bør koordinatfestast.

0Endra med forskrift 21 feb 2008 nr. 287.

III

Formålet med fredinga er å ta vare på eit representativt kystmyrområde med verdi som regionalt typeområde.

IV

For reservatet gjeld følgjande reglar:

1.All vegetasjon, også døde buskar og tre, er freda mot ei kvar form for skade og øydeleggjing.

Nye planteartar må ikkje innførast, og det må ikkje fjernast planter eller plantedelar frå reservatet.

2.Det må ikkje iverksettast tiltak som kan endre dei naturgjevne tilhøva, som til dømes oppføring av bygningar, anlegg og faste innretningar, hensetjing av campingvogn o.l., framføring av nye luftleidningar, jordkablar og kloakk- og vassleidningar, bygging av vegar, drenering og anna form for tørrleggjing, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utslepp av kloakk eller andre konsentrerte forureiningstilførslar, dumping av avfall, gjødsling eller bruk av kjemiske plantevernmiddel. Opplistinga er ikkje fullstendig.
3.Motorisert ferdsel er forbode.

V

Reglane i punkt IV er ikkje til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ verksemd og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsverksemd.
2.Vedlikehald av grøfteutlaup som er tekne tidlegare og som drenerer tilgrensande jord- og skogbruksareal etter at forvaltningsstyresmakta er varsla.
3.Tradisjonell beiting.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Framkjøring av tømmer på snødekt, frosen mark.
6.Nødvendig vedlikehald av eksisterande telekabel og motorferdsel i samband med slikt vedlikehald.
7.Nødvendig vedlikehald av eksisterande kraftline og motorisert ferdsel på snødekt frosen mark i samband med slikt vedlikehald.

VI

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan gje løyve til:

1.Motorisert ferdsel i samband med vedlikehald av kraftliner.
2.Uttak og planting av skog på fastmark.

VII

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta gjev fullmakt, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredingsformålet. Det kan utarbeidast forvaltningsplan, som skal innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltaka.

VIII

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå fredningsforskrifta når formålet med fredinga krev det, for vitskapelege undersøkingar og arbeid av vesentleg samfunnsmessig verdi, og i andre spesielle tilfelle dersom det ikkje strir mot formålet med fredinga.

IX

Forvaltinga av fredningsforskrifta vert lagt til fylkesmannen i Møre og Romsdal.

X

Denne forskrifta trer i kraft straks.