Forskrift om fredning av Måslia naturreservat, Ørskog og Vestnes kommunar, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1996-12-13-1230
PublisertII 1996 450
Ikrafttredelse13.12.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forØrskog og Vestnes kommunar, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Måslia naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsett ved kgl.res. 13. desember 1996 med heimel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremja av Miljøverndepartementet.

I

I medhald av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr § 10 og §§ 21, 22 og 23, er eit myrområde i Ørskog og Vestnes kommunar, Møre og Romsdal fylke, freda som naturreservat ved kgl.res. av 13. desember 1996 under namnet «Måslia naturreservat».

II

Det freda området omfattar heile eller delar av følgjande gnr/bnr:

Vestnes kommune: 20/1-9,11,12,15-17,21, 29/7,11,15,17,18,27.

Ørskog kommune: 89/1-5, 92/1-3,5, 93/1,2, 94/2, 95/1,2,3, 96/1-7,9,10,13.

Reservatet dekkjer eit areal på ca 9060 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5000, dagsett Miljøverndepartementet september 1996.

Kartet og fredningsforskrifta blir oppbevarte i Ørskog og Vestnes kommunar, hos fylkesmannen i Møre og Romsdal, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

Dei nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkast i marka, og knekkpunkta bør koordinatfestast.

III

Formålet med fredinga er å ta vare på eit sjeldant stort og urørt myrområde med verdi som nasjonalt typeområde.

IV

For reservatet gjeld følgjande reglar:

1.All vegetasjon, også døde buskar og tre, er freda mot ei kvar form for skade og øydeleggjing.

Nye planteartar må ikkje innførast, og det må ikkje fjernast planter eller plantedelar frå reservatet.

2.Det må ikkje iverksettast tiltak som kan endre dei naturgjevne tilhøva, som til dømes oppføring av bygningar, anlegg og faste innretningar, hensetjing av campingvogn o.l., framføring av nye luftleidningar, jordkablar og kloakk- og vassleidningar, bygging av vegar, drenering og anna form for tørrleggjing, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utslepp av kloakk eller andre konsentrerte forureiningstilførslar, dumping av avfall, gjødsling eller bruk av kjemiske plantevernmiddel. Opplistinga er ikkje fullstendig.
3.Motorisert ferdsel på barmark er forbode.

V

Reglane i punkt IV er ikkje til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ verksemd og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsverksemd.
2.Vedlikehald av grøfteutlaup som er tekne tidlegare og som drenerer tilgrensande jord- og skogbruksareal etter at forvaltningsstyresmakta er varsla.
3.Tradisjonell beiting.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Drift og vedlikehald av seterstølsområdet som ikkje fører med seg endringar i vasshushald og vegetasjon for resten av området.

VI

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan gje løyve til:

1.Naudsynt motorferdsel i samband med drift og vedlikehald av seterområdet.
2.Uttak og planting av skog på fastmark. Det skal utarbeidast plan for vedhogsten innafor området.
3.Nybygg og nyanlegg i samband med stølsdrifta.

VII

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta gjev fullmakt, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredingsformålet. Det kan utarbeidast forvaltningsplan, som skal innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltaka.

VIII

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå fredningsforskrifta når formålet med fredinga krev det, for vitskapelege undersøkingar og arbeid av vesentleg samfunnsmessig verdi, og i andre spesielle tilfelle dersom det ikkje strir mot formålet med fredinga.

IX

Forvaltinga av fredningsforskrifta vert lagt til fylkesmannen i Møre og Romsdal.

X

Denne forskrifta trer i kraft straks.