Forskrift om vern av Førland/Sletthei landskapsvernområde, Lund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1996-12-13-1232
PublisertII 1996 454
Ikrafttredelse13.12.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forLund kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§7, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Førland/Sletthei landskapsvernomr.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 1996 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 5, jf. § 6, § 7 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 5, jf. §§ 6, 7 og §§ 21, 22 og 23 er et område i Lund kommune i Rogaland fylke vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 13. desember 1996 under betegnelsen «Førland/Sletthei landskapsvernområde».

II

Det vernede området berører følgende gnr/bnr: 37/4,6,9,14, 38/2,3,6,10,12,14,15,16,25,27,29,30,35, 51/12, 51/sameie (51/1,2,3,4,5,6,7,8,12,19), 52/1,2,3,4,5,7 og 52/sameie (52/1,2,3,4,5,7).

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca 8 km² .

Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:16600, datert Miljøverndepartementet, oktober 1996. Kartet og verneforskriften oppbevares i Lund kommune, hos fylkesmannen i Rogaland, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et lyngheiområde med store tørrheier på løsmasser, store homogene fuktheier og et godt bevart heiegardsmiljø i et helhetlig natur- og kulturlandskap.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter er forbudt, herunder bygging av veier, oppføring av bygninger, anlegg eller andre innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, hogstflater, treslagskifte, granplanting, skogreising, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, henleggelse av avfall, fjerning av steingjerde eller andre inngrep som kan skade kulturminner, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke fullstendig.

2.Det er forbudt å felle særpregede og dekorative trær, eller tørre og døde trær som er med på å prege landskapet.
3.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Reglene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Nødvendig bruk av motorkjøretøy i forbindelse med landbruksvirksomhet. I utmark kan dette skje bare på frossen mark slik at kjøretøyet ikke gjør skade. Nødvendig bruk av båt med påhengsmotor til og fra hyttene på Førland.
3.Nåværende drift av landbruksarealene dersom det ikke er i strid med verneformålet, herunder hogst av ved til eget bruk, og hogst av flater mindre enn 2 daa dersom de er mer enn 40 meter fra hverandre.
4.Vedlikehold av bygninger og anlegg.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Endring, ombygging eller utviding av bygninger og andre anlegg. Restaurering og gjenoppføring av bygninger og anlegg med kulturhistorisk verdi etter samråd med fylkeskonservator.
2.Annen skogsdrift enn nevnt i kap. V punkt 3.
3.Etablering av nye stier og omlegging av eksisterende stier.
4.Nødvendig motorferdsel når særlige grunner foreligger.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan for området, med nærmere retningslinjer for gjennomføring av tiltak når det gjelder forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon og rådgiving.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsen når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Rogaland.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.