Forskrift om fredning av Tverrådalen naturreservat, Lund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1996-12-13-1233
PublisertII 1996 456
Ikrafttredelse13.12.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forLund kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Tverrådalen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 1996 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23 er et område i Lund kommune i Rogaland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 13. desember 1996 under betegnelsen «Tverrådalen naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 38/1,3,5,6,9,10,12,14,22,25,27,29,30,35 og 51/2,7,18,20.

Naturreservatet dekker et areal på ca 2,5 km² .

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:16600, datert Miljøverndepartementet, oktober 1996. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Lund kommune, hos fylkesmannen i Rogaland, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å ta vare på naturmiljøet, herunder å bevare en ubebygd og økologisk svært variert låglandsdal med de viktigste skogtypene i Dalane. I tillegg kommer mer sjeldne skogtyper som lågurt-eikeskog, gauksyre-småbregne-eikeskog, rik lindeskog, alm-askeskog, rikmyr og flere regionalt sjeldne plantearter.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene, som f.eks. bygging av veier, oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, drenering og annen form for tørrlegging, hogst og planting og såing av trær, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke fullstendig.

4.Idrettsarrangementer, jaktprøver og annen organisert virksomhet i naturreservatet er forbudt.
5.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Reglene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet, og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Beiting som på fredningstidspunktet.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Jakt og fiske.
5.Organisert ferdsel av universiteter, høgskoler, skoler og barnehager i undervisningsøyemed.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Hogst i plantefelt.
2.Motorferdsel i forbindelse med hogst i plantefelt.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan for området, med nærmere retningslinjer for gjennomføring av tiltak når det gjelder forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon og rådgiving.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsen når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges fylkesmannen i Rogaland.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.