Forskrift om vern av Rahaugen naturminne, Halden kommune, Østfold.

DatoFOR-1996-12-13-1235
PublisertII 1996 458
Ikrafttredelse13.12.1996
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forHalden kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, LOV-1970-06-19-63-§12, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Rahaugen naturminne

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 1996 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 11, jf. § 12 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 11, jfr. § 12 og §§ 21, 22 og 23, er et område ved Rahaugen i Halden kommune, i Østfold fylke fredet som naturminne ved kgl.res. av 13. desember 1996 under betegnelsen «Rahaugen naturminne».

II

Naturminnet omfatter gnr/bnr: 104/1.

Naturminnet dekker et areal på ca. 73 dekar. Grensene fremgår av kart i målestokk 1:5000, datert Miljøverndepartementet, desember 1996.

Kartet og forskriften oppbevares i Halden kommune, hos fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med fredningen er å bevare en urørt, sjelden og karakteristisk utformet rullesteinsbelagt strandflate i marin grense av stor faglig og pedagogisk verdi.

IV

For naturminnet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg eller andre faste innretninger, hensetting av campingvogn o.l., fremføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler og henleggelse av avfall.

Opplistingen er ikke uttømmende.

2.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Skånsom motorisert ferdsel i forbindelse med skogsdrift.
3.Sanking av bær og matsopp.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde retningslinjer for gjennomføring av tiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

VIII

Forvaltningen av forskriften tillegges fylkesmannen i Østfold.

IX

Denne forskrift trer i kraft straks.