Forskrift om vern av Rokke landskapsvernområde, Halden kommune, Østfold.

DatoFOR-1996-12-13-1236
PublisertII 1996 460
Ikrafttredelse13.12.1996
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forHalden kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Rokke landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 1996 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter feb 2002 nr. 286, 2 nov 2012 nr. 1095, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23, er et område ved Rokke i Halden kommune, Østfold fylke vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 13. desember 1996 under betegnelsen «Rokke landskapsvernområde».

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987, jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Miljødirektoratet den 28. februar 2002.

0Endret ved forskrift 28 feb 2002 nr. 286.

II

Verneområdet omfatter følgende gnr./bnr.: 103/1, 103/3, 103/5, 103/7, 103/12, 103/18, 103/21, 103/31, 103/45, 103/49, 104/1,105/4, 106/1, 106/2, 107/1, 108/2, 109/1, 110/2, 110/3, 110/3F2, 110/8, 110/12, 110/14, 111/1, 111/2, 111/3, 111/13, 111/19, 112/2, 112/5, 124/1 og 124/3.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 4500 dekar hvorav ca. 1000 dekar er vann. Grensene fremgår av kart i målestokk 1:5 000, datert Direktoratet for naturforvaltning, februar 2002.

Kartet og forskriften oppbevares i Halden kommune, hos fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 28 feb 2002 nr. 286, 2 nov 2012 nr. 1095.

III

Formålet med vernet er å bevare det egenartete natur-, og kulturlandskapet på Rokkeraet og tilgrensende områder med de geologiske, botaniske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets særpreg.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

Alle inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig er forbudt, som f.eks. uttak eller utfylling av masse, bakkeplanering, lukking av bekker, fremføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, nedriving eller annen ødeleggelse av steingjerder og trær i tilknytning til steingjerder, hogging eller på annen måte fjerne løvtrevegetasjonen langs bekker, ved strandbredder og i raviner, bygging av veger, oppføring av bygninger, anlegg eller andre innretninger, hensetting av campingvogn, brakker og lignende, og henleggelse av avfall. I hagemark er planting av bartrær og treslagskifte fra løvtrær til bartrær forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, rednings-, brannverns-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vanlig vedlikehold av bygninger, tun, eksisterende veger og andre anlegg.
3.At eksisterende jordbruk skal kunne opprettholdes med driftsmåter som til enhver tid er vanlige, forutsatt at de ikke kommer i konflikt med verneformålet.
4.Uttak av trevirke ved strandbredder og langs bekker til eget brensel.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Oppføring av boliger i tilknytning til eksisterende tun (kårboliger). Plassering og utforming av kårboliger skal tilpasses landskapet og tradisjonell byggeskikk i området.
2.Oppføring av bygninger eller anlegg i tilknytning til landbruk og uttak av masse i forbindelse med slik bygging.
3.Etablering av vanningsanlegg.
4.Tiltak i forbindelse med utbedring av riksveg 22.
5.Nedgraving av kabel.

VII

Forvaltningsmyndigheten skal utarbeide forvaltningsplan for landskapsvernområdet. Planen skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av forvaltningstiltakene. Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 28 feb 2002 nr. 286.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.