Forskrift om fuglelivsfredning ved Orrevatnet, Klepp kommune, Rogaland.

DatoFOR-1996-12-20-1279
PublisertAvd II 1996 490
Ikrafttredelse20.12.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forKlepp kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14, jf. LOV-1970-06-19-63-§21og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fuglelivsfredning, Klepp

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1996 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 14 annet ledd jf. § 21 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd jfr. §§ 21 og 23 er fuglelivet i tre områder ved Orrevatnet i Klepp kommune, Rogaland fylke fredet ved kgl.res. av 20. desember 1996 under betegnelsen «Orrevatnet fuglelivsfredning».

II

De fredete områdene berører følgende gnr./bnr.: 28/2,8, 28/4, 28/9,26, 28/10, 28/11,18, 28/16, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5,6, 40/8, 40/9, 40/10, 40/16, 41/12,15 og 41/14,16,21.

Områdene med fuglelivsfredning dekker et areal på ca. 396 daa.

Grensene for fuglelivsfredningen framgår av kart i målestokk 1:10000, datert Miljøverndepartementet desember 1996. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Klepp kommune, hos fylkesmannen i Rogaland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for fuglelivsfredningen skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet i området.

IV

For områdene med fuglelivsfredning gjelder følgende bestemmelser:

1.Fuglelivet, herunder reir og egg, er fredet mot skade, ødeleggelse og forstyrrelse.

Jakt og fangst av fugl er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Vanlig jordbruksdrift.
2.Fangst av villmink.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til felling av fugl som gjør skade på jordbruksarealer og til jakt på enkelte arter.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IV

Forvaltningen av fredningsforskriften er tillagt fylkesmannen i Rogaland.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.