Forskrift om fredning av Stokkalandsvatnet som fuglefredningsområde, Sandnes kommune, Rogaland.

DatoFOR-1996-12-20-1287
PublisertII 1996 506
Ikrafttredelse20.12.1996
Sist endretFOR-2008-07-18-903
Endrer
Gjelder forSandnes kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14og§9, jf. LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fuglefredningsområde, Sandnes

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1996 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 14 annet ledd og § 9, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 18 juli 2008 nr. 903.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23 er et våtmarksområde ved Ganddal i Sandnes kommune, Rogaland fylke fredet som fuglefredningsområde ved kgl.res. av 20. desember 1996 under betegnelsen «Stokkalandsvatnet fuglefredningsområde».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 45/33, 47/55, 47/64, 47/65, 47/154, 47/263, 47/264, 47/275, 47/439, 47/444, 47/445, 47/473, 47/559, 47/674, 47/684, 47/762, 47/953, 47/1107, 48/47, 49/1, 49/17, 49/18, 49/19, 49/20, 49/23 og 49/24 i Sandnes kommune.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca. 561,5 daa, hvorav ca. 106 daa er landareal.

Grensene for fuglefredningsområdet framgår av kart i målestokk 1:5000, datert Direktoratet for naturforvaltning juli 2006. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Sandnes kommune, hos Fylkesmannen i Rogaland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 18 juli 2008 nr. 903.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig hekkeområde for ulike våtmarksfugler.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyrelivet, herunder hi, reir og egg, er fredet mot skade, ødeleggelse og forstyrrelse.

Hunder skal holdes i bånd med unntak av hund som brukes under jakt.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske plantevernmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands, samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter, modellfly og seilbrett.
5.Camping, teltoppsetting og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
6.I tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 15. august er all ferdsel forbudt i nordenden av vatnet etter nærmere grenser fastsatt av forvaltningsmyndigheten.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet, ferdsel og gjennomføring av tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, forvaltnings- og skjøtselsøyemed, inkludert nødvendig motorisert ferdsel.
2.Fangst av villmink.
3.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksareal, i samråd med forvaltningsmyndigheten.
4.Vedlikehold av kraftlinjer.
5.Gjødsling, bruk av plantevernmidler og fortsatt bruk av dyrka mark inkludert nødvendig motorisert ferdsel på areal nærmere bestemt av forvaltningsmyndigheten.
6.Tradisjonell beiting, herunder bruk av gjeterhund.
7.Fiske.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av dyr som gjør skade på jordbruksarealer og jakt på enkelte arter.
2.Etablering av nye grøfter for drenering av tilgrensende areal.
3.Bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder.
4.Motorisert ferdsel i forbindelse med tiltak under kap. V punkt 3 og 4.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften er tillagt fylkesmannen i Rogaland.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.