Forskrift om fredning av Årstad som naturreservat, Sokndal kommune, Rogaland.

DatoFOR-1996-12-20-1289
PublisertII 1996 510
Ikrafttredelse20.12.1996
Sist endretFOR-2015-08-03-939
Endrer
Gjelder forSokndal kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Sokndal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1996 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 18 juli 2008 nr. 909, 3 aug 2015 nr. 939.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23 er et våtmarksområde ved Hauge i Sokndal kommune, Rogaland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 20. desember 1996 under betegnelsen «Årstad naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 47/1, 47/3, 47/4, 47/6, 47/13, 47/18, 47/100, 48/1, 48/2, 48/4, 48/5, 48/15, 48/16, 52/2, 52/10, 55/1, 55/2, 77/3, 77/26 i Sokndal kommune.

Reservatet dekker et areal på ca. 169 daa, hvorav ca. 114 daa er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljødirektoratet august 2015. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Sokndal kommune, hos Fylkesmannen i Rogaland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 18 juli 2008 nr. 909, 3 aug 2015 nr. 939.

III

Formålet med fredningen er å bevare et våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Området er en viktig hekke- og trekklokalitet for våtmarksfugl. Området har også en rik og variert flora.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyrelivet, herunder hi, reir og egg, er fredet mot skade, ødeleggelse og forstyrrelse.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder skal holdes i bånd.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske plantevernmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns, samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter, modellfly og seilbrett.
5.Camping, teltoppsetting og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, forvaltnings- og skjøtselsøyemed, inkludert nødvendig motorisert ferdsel.
2.Fangst av villmink.
3.Tradisjonell beiting, herunder bruk av gjeterhund.
4.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksareal, i samråd med forvaltningsmyndigheten.
5.Fiske.
6.Vedlikehold av kraftlinjer.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av dyr som gjør skade på jordbruksarealer og jakt på enkelte arter.
2.Etablering av nye grøfter for drenering av tilgrensende arealer.
3.Bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder.
4.Hogst av ved til eget bruk.
5.Arbeider i forbindelse med flom- og erosjonssikring.
6.Motorisert ferdsel i forbindelse med tiltak under kap. V punkt 4 og 6.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften er tillagt fylkesmannen i Rogaland.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.