Forskrift om fuglelivsfredning ved Årstad, Sokndal kommune, Rogaland.

DatoFOR-1996-12-20-1290
PublisertII 1996 512
Ikrafttredelse20.12.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forSokndal kommune, Rogaland.
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 14 jf. § 21 og § 23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fuglelivsfredning, Sokndal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1996 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 14 annet ledd jf. § 21 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd jfr. §§ 21 og 23 er fuglelivet ved Hauge i Sokndal kommune, Rogaland fylke fredet ved kgl.res. av 20. desember 1996 under betegnelsen «Årstad fuglelivsfredning».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 47/1,35, 47/2, 47/3, 47/4,9, 47/6,8, 47/12, 48/4, 55/1,40, 55/2, 55/8 og 55/80,81 i Sokndal kommune.

Området med fuglelivsfredning dekker et areal på ca. 210 daa, hvorav ca. 205 daa landareal.

Grensene for fuglelivsfredningen framgår av kart i målestokk 1:5000, datert Miljøverndepartementet desember 1996. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Sokndal kommune, hos fylkesmannen i Rogaland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for fuglelivsfredningen skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet i området.

IV

For fuglelivsfredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Fuglelivet, herunder reir og egg, er fredet mot skade, ødeleggelse og forstyrrelse.

Jakt og fangst av fugl er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Vanlig jordbruksdrift.
2.Fangst av villmink.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til felling av fugler som gjør skade på jordbruksarealer og jakt på enkelte arter.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften er tillagt fylkesmannen i Rogaland.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.