Forskrift om atferdsregler for friluftsområdet Garnbakken, Våle kommune, Vestfold.

DatoFOR-1997-01-23-279
PublisertII 1997 127
Ikrafttredelse28.05.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forRe kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om atferdsregler for Garnbakken, Våle

Fastsatt av Våle kommune 24. oktober 1996 med hjemmel i lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 15. Stadfestet av fylkesmannen i Vestfold 23. januar 1997.

§ 1.Alle som bruker friluftsområdet Garnbakken må opptre varsomt og ta hensyn til berggrunn, vegetasjon og dyre- og fugleliv.

Graving på området er ikke tillatt og det må ikke hugges eller kvistes busker eller trær. Det er heller ikke tillatt å fjerne planter eller vegetasjon. Det er imidlertid tillatt med skånsom skjøtsel av området av eieren eller den han utpeker.

Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigede interesser for skade eller ulempe.

§ 2.Området må holdes ryddig og fritt for søppel. Avfall tas med hjem.
§ 3.Bålbrenning er ikke tillatt. Åpen ild kan forøvrig bare brukes i samsvar med lov om brannvern. Det skal ikke etterlates fysiske merker, aske eller kull etter bruken av ild.
§ 4.Camping og teltslagning på området er ikke tillatt.

Overnatting er ikke tillatt i båt, fartøy, flåte e.l. i vannet ut for Garnbakken så langt ut som eiendomsretten går. Med overnatting menes tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.

§ 5.Ridning, sykling og motorisert ferdsel er ikke tillatt. Unntatt er motorisert ferdsel i forbindelse med skjøtsel av området.
§ 6.Hunder må holdes i bånd. Eventuelle ekskrementer skal fjernes av den som medbringer hunden.