Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Sør-Aurdal kommune, Oppland.

DatoFOR-1997-01-30-728
PublisertII 1997 339
Ikrafttredelse11.09.1997
Sist endret
EndrerFOR-1978-04-28
Gjelder forSør-Aurdal kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Sør-Aurdal

Fastsatt av Sør-Aurdal kommunestyre 30. januar 1997 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 og § 5.

1.(tillatelser med hjemmel direkte i loven)

Motorferdsel er tillatt ifm. med:

a)politi, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,
b)offentlig post- og teletjenester,
c)nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne forbindelse,
d)forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,
e)anlegg og drift av offentlige veger og anlegg,
f)rutetransport som drives med løyve i henhold til samferdselsloven.

Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt over helt eller delvis ikke skal være tillatt.

2.(bruk av motorfartøy)
a)På vann og vassdrag mindre enn 2 kvadratkilometer er adgangen til bruk av motorfartøy begrenset til å gjelde følgende formål:
-kultivering og undersøkelser som ledd i en fiskekultiveringsplan eller vassdragsundersøkelse i offentlig eller grunneierlags regi,
-nødvendig transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse.
b)Ved bruk av motorfartøy er største tillatte motorstyrke på påhengsmotor 7 hk.
3.(tillatelse etter søknad)

Når særlige grunner foreligger kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter loven eller denne forskrift. Tillatelse kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen. Kommunens vedtak skal grunngis og kan påklages til fylkesmannen.

4.(kommunal forskrift av 28. april 1978)

Denne forskrift erstatter kommunal forskrift av 28. april 1978 - vedtatt av kommunestyret i sak 34/78.