Forskrift om snøscooterløyper, Kautokeino kommune, Finnmark.

DatoFOR-1997-03-20-1558
Publisert
Ikrafttredelse20.03.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forKautokeino kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
RettetLagt i basen 16.03.2004
KorttittelForskrift om snøscooterløyper, Kautokeino

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20. mars 1997 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd. 

§ 1.Bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper: 

Løype 1: Fra Kautokeino kirkested v/brua etter elva til Gálaniitu, herfra etter vinterveien til Goahteluoppal. 

Løype 2: Fra Kautokeino kirkested v/Suohpatjohka munning etter den gamle vinterveien til Siebe, Oskál, Áidejávri og til sørenden av Geađgejávri. 

Løype 3: Fra Rv 93 ved Eallajávrit (Arvo hytte) etter Guoleheabme og til løype 4 ved Suolojávri. 

Løype 4: Fra Siebe til Galša over Coages Jevdešjávri, videre over Vattájávri til Guolehis Suolojávri og Sihččajavri. 

Løype 5: Fra Gironjohka v/Mihkala fanas langs riksvei 93 til Máttaluoppal og derfra til Nammajávri. 

Løype 6: Fra Geaidnovuohppi (fra løype 15) etter vinterveien til Galojávri, videre over Lavzejohka til Goddebuolzat (hvor løype 6 og 7 møtes) over Aldoahpi ned Aldoluohppu - Áhkkanas ávdinstohpu (ødestue) over Vuomagielas til nord for Stuora Nieidajávri, over Vuolit Nieidajávri videre til Buolžajávri. 

Løype 7: Fra Láhpoluoppal over Guhkkesjávrit, over Gahkkorjávri, videre over Doarroncorru til Náhpolsáiva og videre til Goddejohka der løype 7 møter løype 6. 

Løype 8: Fra Láhpoluoppal over Geatkejávri - Suolojávri - Antajávri til Unna - og Stuora Galbajavri Fielbmajohka dalvesiida, videre over Juovajeaggit til Jumesjávrit, derfra over Éuorbmu dalvesiida over Josat Per varri - Muovrjevarri og til Gaiba. 

Løype 9: Fra Nedre-Máze v/Cievramielli - Cuollaraovvi - over nordenden av Riimajávri - sydenden av Silisjávri - over Bealgevarri - til Rágesluoppal. 

Løype 10: Fra Máze v/Hirsaluohkka over elva - vest for Girkocohkka over Njukcajávri vest for Biennaroavvi - over Veardnasrahppesvarri - over Suotnjujeaggi og til Suotnju. 

Løype 11: Fra Habatjávri til løype 10 v/Bienneroavvi. 

Løype 12: Fra Kautokeino tettsted v/Jametmielli - over Nuortamanjávri - over Madijávri - Ođđaniitojeaggi til Ávži videre over Bealljasgurra, over sørenden av Bealljasjávri - nord for davvimus Aldevarri - over Lavzejávri - der løype 12 møter løype 6 til Aldoahppi. 

Løype 13: Eksisterer ikke. 

Løype 14: Fra Ođđaniituáhpi (løype 12) til Vuorašjávri, Námmajávri, Čuonjájávri over Gumpecorru til Ávževuopmi. 

Løype 15: Fra Kautokeino kirkested v/brua etter Kautokeinoelva til Geaidnovuohppi - sør for riksvei 92 til Láhppoluoppal - over Láhppojávri - til Ganesluokta - krysser riksvei 92 ved sørenden av lulit Geadnujávri - over Lulit og davit Geadnujávrit - videre til Gárgoluoppal - over Vuoddasjávri - sør for Ahkkarvarri til Šuoššjávri - fra Šuoššjávri over Ahkkarjavri - over Ragesluoppalat - over Rágesjávri - forbi gamle Iešjávri ødestue - Siljuluokta - møter vintervei Alta-Kautokeino videre over Iešjávri - Galbavuodna til Karasjok grensen ved Oaivvošluoppal. 

Løype 16: Fra Kautokeino tettsted vest for Risten Ravdna systue langs Biedjovaggiveien til Goaskinjávri - Jumesjávri - sør for Goadasvarri, sør for Dealljadasjávri over Stohkkasjávri øst for Njakkajávri og videre til gamle Biedjovaggi gruver. 

Løype 17: Fra Biedjovaggi gruver over lulit- og davvit Lievlamas til Mollejusoalgi, til Ráhpesjávri, Mohkkejávri, Čahcenjirranjávri, Čoalbmejávri og til Čarajávri. 

Løype 18: Fra Kautokeino tettsted v/Shell til Geasjávri derfra etter reingjerde til Čarajávri.

Beskrivelse av trasé mellom Geasjávri og Čarajavri; Fra Geasjávrioivos der løype 18 møter løype 19 møtes, i rett linje til Biellojávri over Riehttesaiva. Deretter langs gjerdet på østsiden til Čarajávri. 

Løype 19: Fra Kautokeinoelva over riksvei 93 v/Stallonjavvi - Mohkkejeaggi, over Mieroluohppu, Guohkkescorru - Geašjávri til løype 18. 

Løype 20: Fra riksveg 93 v/tettsted Mieronjavri til Nieidaéjohka, Buollan til løype 19. 

Løype 21: Fra nedre Maze v/Cievramielli til butikken, opp Hirsaluohka til riksvei 93, langs veien til Stuoraoaivi. 

Løype 22: Fra Stuoraoaivi over Havgarahppat sør for Mikkaljávri videre over Roggejavri - nord for Njargajávri - Soadnjujávri - nord for Vuoldejohka - Badjeluoppal, Juvri og Čarajávri hvor løype 17 og 18 møtes. 

Løype 23: Fra løype 26 v/Biituhaéjávri til over nordenden av Javrehus - over Guorbavarri - Vuobmegielas - over Salganjávri - over Hattoaivi over nordenden av Ruoddojávri videre til Buoidesluoppal over Nammalatčorru til Gahccanjávri. 

Løype 24: Fra løype 22 v/Roggejávri til Ruoddoleaksi til løype 23 på Ruođđojávri. Løypa er stengt f.o.m. 24. april og ut snøscootersesongen. 

Løype 25: Fra Suolovuopmi langs Suolojohka til Silesjávri og videre til kommunegrensen mot Alta på Ávžejávri. 

Løype 26: Gamle riksveien fra kommunegrensen mot Alta, Holgajávri - Roggejávri- Aksujávri - Suolovuopmi til Biggeluoppal, derifra over Biggejávri - etter gammel riksvei til Skarrejávri - Skarreluoppal - Luossacacca - Mierojávri. 

Løype 27: Fra løype 18 ved nordenden av flystripa langs flystripa og veien over riksvei 92 til Buletjávri, Vuoskkojávri over Gálaniituluodda til løype 1. 

Løype 28: Fra Njallajávri (løype 15) over Stuoraluoppal videre etter Loavskajávri og til Avži der denne møter løype 12.

§ 2.Snøscooterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen.

Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, jf. forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.