Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Målselv kommune, Troms.

DatoFOR-1997-04-29-1508
PublisertII 1998 47
Ikrafttredelse29.04.1997, fylkesmannen i Troms bestemmer
Sist endret
EndrerFOR-1979-08-23
Gjelder forMålselv kommune, Troms.
HjemmelLOV-1977-06-10-82, FOR-1988-05-15-356
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Målselv

Fastsatt av Målselv kommunestyre 29. april 1997 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

§ 1.I medhold av motorferdsellovens § 5, første ledd, bokstav a, gis det tillatelse til:
-å bruke luftfartøy til formål som er direkte hjemlet i motorferdsellovens § 4,
-å foreta landing og start med luftfartøy på Lille Rostadvatn og på Målselvs del av Takvatn.

Tillatelsen gjelder bare overfor enkeltpersoner eller selskaper som driver ervervsmessig/opplæringsmessig luftfartsvirksomhet. Landing og start på Målselvs del av Andsvatn er ikke tillatt, da det er drikkevannskilde.

§ 2.I medhold av motorferdsellovens § 4, tredje ledd, er det ikke tillatt med bruk av motorfartøy på vatn og innsjøer mindre enn 2 km² , dette gjelder ikke dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Det er ikke tillatt å bruke motor større enn 10 hk på Målselv sin del av Takvatnet og andre vatn i kommunen, samt Målselva ovenfor Målselvbrua og Barduelva nedenfor Bardufoss kraftverk.

På Målselvs del av Barduelva, ovenfor Bardufoss kraftverk, er største tillatte motorytelse 6 hk.

I medhold av motorferdsellovens § 6, kan det etter skriftlig søknad gis tidsbegrenset dispensasjon i forbindelse med:

-nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi, eller i regi av lag og foreninger,
-transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser,
-befordring av eldre og funksjonshemmede,
-andre formål som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke dekkes på annen måte.
§ 3.I forbindelse med motorisert ferdsel i utmark gjelder følgende generelle bestemmelser:
a)All kjøring krever tillatelse fra grunneier.
b)All motorferdsel i utmark skal skje hensynsfullt og på en skånsom måte slik at det ikke oppstår skade på person, natur eller eiendom eller at den er til unødig sjenanse for andre.
c)Dispensasjonssøknader skal skje skriftlig på fastsatt skjema vedlagt kart (M711) med inntegnet trasé. Navn på grunneiere som berøres av traséen skal føres på skjemaet.
d)Under kjøring skal følgende medbringes: Original dispensasjon med tillatelse fra grunneier og kart med inntegnet trasé. Byggemelding/-tillatelse skal medbringes når kjøring skjer i forbindelse med byggearbeid.
§ 4.For formålene som er nevnt i nasjonal forskrifts § 3, første ledd, bokstavene c, d og g, gjelder følgende vilkår:

Kjøring er ikke tillatt innenfor sårbare områder (jfr. forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark i sårbare områder i Målselv kommune, Troms).

Kjøring er ikke tillatt i hytteområder mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.

§ 5.Ved vurdering av dispensasjonssøknader skal forskrift for bruk av motorkjøretøy i spesielt sårbare områder i Målselv kommune, Troms med tilhørende kart, fastsatt av fylkesmannen i Troms, med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr. 356, § 2, andre ledd, legges til grunn.

Ved vurdering av dispensasjoner i forbindelse med barmarkskjøring skal det spesielt påses at dette ikke skjer over myr, våtmarker eller andre slitesvake områder. Forøvrig skal man legge spesiell vekt på vern av naturmiljøet og biologisk mangfold i all dispensasjonsbehandling.

§ 6.Miljø- og næringsutvalget kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene i §§ 1, 2 og 4. Når det gjelder Andsvatnet skal dispensasjoner behandles av Folkehelsa i henhold til kommunehelseloven.
§ 7.Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndigheten til å gi dispensasjoner etter § 6 i motorferdselloven og § 5 og § 6 i nasjonal forskrift til Miljø- og næringsutvalg eller underutvalg av dette. Saker etter § 5 i nasjonal forskrift kan delegeres videre til «kommunal tjenestemann».
§ 8.Denne forskrift trer i kraft straks, med unntak av § 5, første ledd, som trer i kraft fra det tidspunkt fylkesmannen i Troms bestemmer. Fra samme tid oppheves forskrift av 23. august 1979 om motorferdsel i utmark og vassdrag for Målselv kommune, Troms.