Forskrift om vern av Eldøya-Sletter landskapsvernområde med plantelivsfredning, Råde og Rygge kommuner, Østfold.

DatoFOR-1997-08-22-976
PublisertII 1997 472
Ikrafttredelse22.08.1997
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forRåde og Rygge kommuner, Østfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om vern av Eldøya-Sletter, Østfold

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 22 august 1997 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, § 6, § 13 jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endra med forskrifter 20 nov 1997 nr. 1218, 26 mars 1999 nr. 329, 24 aug 2000 nr. 913, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, §§ 5, 6 og 13 jf. §§ 21, 22 og 23, er et område bestående av øyene Søndre Sletter, Midtre Sletter, Store Sletter og Vesle Sletter i Råde kommune, og Eldøya, Kollen og Danmark i Rygge kommune, Østfold fylke, vernet som landskapsvernområde med plantelivsfredning ved kgl.res. av 22. august 1997 under betegnelsen «Eldøya-Sletter landskapsvernområde».

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementet sin delegering av 3. november 1988 er forskriften for naturreservatet endret ved Miljødirektoratet sitt vedtak den 20. november 1997, 26. mars 1999 og 24. august 2000.

0Endra med forskrifter 20 nov 1997 nr. 1218, 26 mars 1999 nr. 329, 24 aug 2000 nr. 913, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

II

Verneområdet omfatter følgende gårds- og bruksnummer:

Kollen: 38/2, 38/13, 38/16, 38/19, 38/20, 38/21, 38/22, 38/24, 38/26, 38/27 og 38/30.

Eldøya: 89/15, 89/18, 89/19, 89/24, 89/33, 89/35, 89/36, 89/37, 89/38, 89/114, 89/115, 89/116, 89/117 og 89/120.

Sletterøyene: 95/1.

Danmark: 22/2.

Landskapsvernområdet dekker totalt et areal på ca 12.823 daa, hvorav 11.017 daa er sjøareal. De tidligere opprettede reservatene Søndre Sletter, Vesle Sletter og Eldøya som ligger innenfor landskapsvernområdet, utgjør ca 555 daa.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Direktoratet for naturforvaltning august 2000. Kartet og verneforskriften oppbevares i Råde og Rygge kommuner, hos fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. Grensene i sjøen framgår av kart og grensebeskrivelse og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endra ved forskrifter 20 nov 1997 nr. 1218, 26 mars 1999 nr. 329, 24 august 2000 nr. 913, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med vernet er å bevare naturmiljøet i et område med et sjeldent natur- og kulturlandskap med store berggrunns- og kvartærgeologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske verdier.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig er forbudt, herunder inngrep og tiltak som kan skade markvegetasjon, busker og trær, uttak-, oppfylling-, planering og lagring av masse, fremføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall, hensetting av campingvogner, brakker og lignende, samt oppføring av bygninger, brygger, anlegg eller andre innretninger. Bålbrenning er forbudt utenom særskilt anviste plasser. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Følgende vegetasjonstyper og plantearter er fredet mot all slags skade og ødeleggelse: engvegetasjon, sandstrandvegetasjon, vasskantvegetasjon, alme- og lindeskog, kubjelle, marehalm, hestekjørvel, strandtistel, skogbingel og gul hornvalmue.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Beiting som på vernetidspunktet.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Ordinært vedlikehold av eksisterende bygninger, eksisterende sjømerker og andre anlegg.
5.Skånsom skjøtsel av vegetasjonen i tilknytning til eksisterende bygninger og langs eksisterende stier.
6.Plukkhogst og kvisting av bartrær på Eldøya utenom naturreservatet, med unntak av trær av spesiell landskapsmessig betydning i henhold til forvaltningsplan.
7.Fjerning av småtrær og busker på engarealer på Eldøya utenom naturreservatet, med unntak av søyleeiner.
8.Hogst av frøtrær i frøplantasjen på Eldøya.
0Endra med forskrift 24 aug 2000 nr. 913.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.Etablering av nye sjømerker.
2.Utvidet beiting.

VII

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten gir fullmakt kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde retningslinjer for gjennomføring av tiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endra med forskrifter 26 mars 1999 nr. 329, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

X

Denne forskrift trer i kraft straks.