Forskrift om motorisert ferdsel på vann og vassdrag, Lebesby kommune, Finnmark.

DatoFOR-1997-11-04-1222
PublisertII 1997 718
Ikrafttredelse22.01.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forLebesby kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4og§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel på vassdrag, Lebesby

Fastsatt av Lebesby kommune 4. november 1997 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 og § 5.

§ 1.Begrensning i bruk av motorisert fartøy er vedtatt for følgende vann og vassdrag, jf. kart i målestokk 1:100.000
1.Adamselvvassdraget

Vassdraget omfatter følgende vann: Store Måsvatn, Sieidejavri, Gappat-javri, Måkkajavri og Mardasjavri.

Øvre tillatte grense for motoreffekt settes til 8 hk.

2.Kjæsvannet

Bruk av motorfartøy i Nedre Kjæsvannet, (betegnet i kart som Littlevannet og Mellomvannet), er ikke tillatt.

Forbudet gjelder ikke vaktoppsyn.

3.Generell begrensning i motoreffekt på vann og vassdrag

I henhold til lovens § 4 er bruk av motorfartøy tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større.

Maksimal motoreffekt på slike vann og vassdrag i Lebesby kommune er fastsatt til 4 hk.

§ 2.Landing og start med luftfartøy i utmark og vassdrag
1.Tillatelse til landing og start med luftfartøy

Denne adgangen begrenses til å gjelde selskaper eller enkeltpersoner som driver ervervsmessig luftfartsvirksomhet.

Forskriften omfatter følgende vann: Kommagvann, Store-Måsvatn, Krokvann, Trollojavre, (på Børselvfjellet) og Reinoksvann.

Tillatelsen gjelder:

-nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærplukking,
-nødvendig transport til fjellstuer, skihytter o.l.,
-nødvendig transport til private hytter,
-befordring av gamle og funksjonshemmede.